Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, fjärde kvartalet 2020

Näringslivet investerade 348,2 miljarder kronor under 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-03-05 9.30

Investeringstakten hos företagen minskade under 2020 jämfört med 2019. Totalt minskade företagens investeringar med 35,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning med 9 procent.

Totalt uppgick företagens investeringar till 348,2 miljarder kronor under 2020, vilket innebär en minskning med 9 procent jämfört med 2019. De största investeringarna gjordes i fastighetsbranschen, som stod för 42 procent av de totala investeringarna under 2020. Industribranscherna stod för 20 procent av de totala investeringarna.

Investeringar fördelat på branschgrupper, 2020 jämfört med 2019
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mnkr i löpande priser utfall 2020 Investeringar i mnkr i löpande priser utfall 2019 Procentuell förändring mellan 2020 och 2019
Industri (05-33) 69 355 72 431 ‑4
Energi, vatten och avlopp (35-39) 52 113 56 930 ‑8
Byggverksamhet (41-43) 8 709 9 651 ‑10
Handel (45-47) 17 653 20 920 ‑16
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 21 350 23 677 ‑10
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 14 845 16 583 ‑10
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 3 956 3 991 ‑1
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 144 786 161 655 ‑10
Företagstjänster (71-75, 77-82) 15 407 18 032 ‑15
Totalt 348 174 383 870 ‑9

Källa: Investeringsenkäten fjärde kvartalet 2020.

Största minskningen fanns inom fastighetsbranschen som minskade sina investeringar med 16,9 miljarder kronor till 144,8 miljarder kronor. Procentuellt sett minskade handelsbranschen mest med en nedgång med 16 procent till en investeringsnivå på 17,7 miljarder kronor.

Även branschen företagstjänster minskade procentuellt sett mer än många av de andra branscherna. Branschen företagstjänster minskade sina investeringar med 15 procent till 15,4 miljarder kronor under 2020 jämfört med 2019.

Minskade investeringar i ny-, till- och ombyggnader under 2020

Investeringar fördelat på tillgångsslag, 2020

Cirkeldiagram: Investeringar fördelat på tillgångsslag, 2020

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier under 2020. Det tillgångsslaget stod för 49 procent av de totala investeringarna, med totalt 171,7 miljarder kronor.

Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 26 procent av de totala investeringarna, vilket innebär en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Totalt investerades det 91 miljarder kronor i ny-, till- och ombyggnad av byggnader under 2020.

Bostäder ökade med 1 procentenhet och stod för 17 procent av de totala investeringarna, med totalt 58,9 miljarder kronor. Köp av byggnader och anläggningar stod för 8 procent av investeringarna, totalt 26,6 miljarder kronor.

Planerade investeringar under 2021

Enligt investeringsenkäten beräknas de planerade investeringarna under 2021 uppgå till 309,5 miljarder kronor. Om denna prognos stämmer innebär det en minskning av investeringarna med 11 procent jämfört med 2020.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Jämförelser har gjorts mot motsvarande uppgifter för 2019.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 1 2021 och publiceras 2021-05-28 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se