Till innehåll på sidan

Det civila samhället 2018

Antalet organisationer ökar inom det civila samhället

Statistiknyhet från SCB 2020-12-10 9.30

Det fanns 263 343 organisationer inom det civila samhället 2018, vilket är en ökning med 2,2 procent jämfört med 2017. Sedan 2014 har antalet organisationer ökat med 10,7 procent. Flest organisationer fanns inom verksamheten Bostäder, social och samhällelig utveckling följt av Rekreation och kultur.

63,0 procent av organisationerna i det civila samhället tillhörde den juridiska formen ideella föreningar, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2017. 100 279, eller 38,1 procent, av civila samhällets organisationer var ekonomiskt aktiva.

Den totala produktionen inom det civila samhället var 266,7 miljarder kronor 2018, och förädlingsvärdet uppgick till 154,6 miljarder kronor. Det civila samhällets bidrag till Sveriges BNP var 3,2 procent 2018, vilket är oförändrat jämfört med 2017.

Det totala antalet förvärvsarbetande inom det civila samhället 2018 uppgick till 191 891 personer. Det motsvarar 3,9 procent av det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige.

Kvinnorna stod för majoriteten av de förvärvsarbetande inom det civila samhället med 59,7 procent. Det kan jämföras med det totala antalet förvärvsarbetande i Sverige, där kvinnornas andel uppgick till 47,8 procent. 71 462 eller 37,2 procent av de förvärvsarbetande i det civila samhället arbetade inom ideella föreningar.

2018 fanns det 2 336 organisationer som utförde kommun- och landstingsköpta tjänster inom vård, skola och omsorg. Det innebär en minskning mot 2017, då det fanns totalt 2 420 organisationer. Vid en jämförelse med samtliga privata utförare inom vård, skola och omsorg, så stod civila samhällets organisationer för 20,0 procent av antalet utförare.

Förädlingsvärde, inkomster, utgifter och sparande, löpande priser, samt som andelar av den totala ekonomin, 2017 och 2018, mdkr.
  20172018
 Totala ekonomin- därav civila samhälletAndelTotala ekonomin- därav civila samhälletAndel
Produktion
8 367,0 251,2 3,0% 8 896,9 266,7 3,0%
- därav betalning från offentlig sektor
  37,3     39,7  
BNP/Förädlingsvärde till baspris
4 100,6 146,4 3,6% 4 278,9 154,6 3,6%
BNP till marknadspris/förädlingsvärde till baspris
4 625,1 146,4 3,2% 4 828,3 154,6 3,2%
Ersättning till anställda
2 185,9 74,5 3,4% 2 309,1 78,7 3,4%
Driftsöverskott och sammansatt förvärvsinkomst, brutto
1 485,9 57,4 3,9% 1 525,0 61,3 4,0%
Kapitalinkomst, netto
76,7 6,5   75,7 7,1  
Löpande transfereringar, netto
‑67,2 16,8   ‑76,2 20,4  
Disponibel inkomst, netto
3 861,9 47,9 1,2% 4 014,7 54,0 1,3%
Konsumtionsutgift
3 318,1 55,5 1,7% 3 464,6 57,9 1,7%
Fast bruttoinvestering
1 162,6 84,4 7,3% 1 215,8 85,0 7,0%
Finansiellt sparande
127,9 ‑89,5   120,1 ‑85,8  

Källa: Nationalräkenskaperna och civila samhället

Förvärvsarbetande uppdelat på kön, total för Sverige totalt och det civila samhället, 2017 och 2018
 20172018
 Sverige totalt- därav civila samhälletAndelSverige totalt- därav civila samhälletAndel
Totalt antal förvärvsarbetande
4 922 366 190 099 3,9% 4 979 112 191 891 3,9%
Antal kvinnor
2 358 756 113 292 4,9% 2 379 908 114 609 4,8%
Antal män
2 563 610 76 807 3,1% 2 599 204 77 282 3,0%

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och civila samhället

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Det civila samhället 2018 (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2021-10-22

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Daniel Rådelid

Telefon
010-479 60 92
E-post
daniel.radelid@scb.se