Till innehåll på sidan

It-användning i företag, 2020

Stora företag har svårt att rekrytera it-specialister

Statistiknyhet från SCB 2020-11-24 9.30

Andelen företag som upplevde svårigheter i rekrytering av it-specialister på grund av brist på sökande, var störst bland stora företag. 23 procent av företagen med 250 anställda eller fler, upplevde detta under 2019.

Företag som rekryterar it-specialister

21 procent av företagen med 10 eller fler anställda, hade anställda it-specialister i januari 2020. I en jämförelse mellan storleksklasser efter anställda, är det stora företag (250 anställda eller fler), som har högst andel anställda it-specialister. Andelen för de stora företagen ökade från 73 procent i januari 2019, till 77 procent i januari 2020.

En jämförelse mellan branscherna visar att 72 procent av företagen inom Informations- och kommunikationsverksamhet (SNI 58-63) hade anställda it-specialister. Det var den högsta andelen jämfört med andra branscher.

Andelen var minst bland företagen i byggverksamhet (SNI 41-43), 6 procent. Inom branschen för fastighetsverksamhet (SNI 68) var ökningen av andelen störst, från 19 till 30 procent.

Det var främst stora företag som rekryterade eller försökte rekrytera it-specialister under 2019. Bland företag i storleksklassen 250 eller fler anställda var andelen 51 procent. Motsvarande siffra bland företag med 50-249 anställda var närmare 19 procent.

I en jämförelse mellan branscherna var andelen företag som anställde eller försökte anställda it-specialister störst inom Informations- och kommunikationsverksamhet (SNI 58-63). Andelen hade dock minskat med cirka 4 procentenheter jämfört med föregående referensperiod, 2018.

Företag som har anställda it-specialister, och som har rekryterat eller försökt att rekrytera it-specialister

Diagram

Stora företag har svårare att rekrytera

Andelen företagen som upplevt svårigheter i rekrytering av it-specialister var större bland stora företag. Medelstora och små företag hade i mindre utsträckning upplevt svårigheter.

Stora företag med 250 eller fler anställda, upplevde att de sökande hade brist på olika typer av kvalifikationer i rekryteringen. 21 procent av företagen ansåg att de sökande hade brist på it-relaterade kvalifikationer från utbildningen, och 22 procent uppgav att de sökande saknade relevant arbetslivserfarenhet. 23 procent upplevde svårigheter i rekryteringen av it-specialister på grund av brist på sökande.

Motsvarande siffror för mellanstora företag med 50-249 anställda, visar att 6 procent av dessa upplevde bristfälliga it-relaterade kvalifikationer från utbildningen hos de sökande, och 6 procent upplevde att sökande saknade erfarenhet från arbetslivet. 6 procent upplevde brist på sökande.

Två procent av de små företagen upplevde svårigheter i rekrytering av it-specialister på grund av att de sökande hade brist på it-relaterade kvalifikationer från utbildningen. 3 procent av företagen upplevde att de kvalifikationer som saknades hos sökande var arbetslivsrelaterade, eller att det var svårt att rekrytera på grund av brist på sökande.

Företag upplevde också svårigheter i rekryteringen på grund av för höga löneanspråk hos de sökande. 16 procent av de stora företagen uppgav att de upplevde svårigheter i rekrytering på grund av det. Bland medelstora och små företag var motsvarade andel 4 respektive 2 procent.

I en jämförelse mellan branscher var andelen som upplevt svårigheter i rekrytering av it-specialister störst inom Informations- och kommunikationsverksamhet (SNI 58-63).

Andelen företag som upplevde svårigheter vid rekrytering av it-specialister under 2019 var lägst inom byggverksamhet (SNI 41-43). Men inom den branschen var också andelen företag som rekryterade, eller försökte rekrytera it-specialister, också mycket låg, 1 procent.

Personer som hanterar företagets it-funktioner

Företagen har också tillfrågats om vilka personer som hanterade företagets it-funktioner. Externa leverantörer hanterade it-funktioner i 70 procent av fallen, i företag med 10 eller fler anställda. Motsvarande siffra var 24 procent för företag med 0-9 anställda. Andelen stora företag där egna anställda hanterade företagens it-funktioner var 61 procent, och bland mikroföretag var andelen 50 procent.

En jämförelse av företag med 10 eller fler anställda och de undersökta branscherna, visar en minskning av nyttjande av externa leverantörer inom Informations- och kommunikationsverksamhet (SNI 58-63). 57 procent av företagen använde sig av externa leverantörer under 2019. Det var en minskning med cirka 7 procentenheter jämfört med 2018 – och den största minskningen bland branscherna. Bland dessa företag hanterades it-funktionerna i större utsträckning av egna anställda, 90 procent.

Andelen företag med 10 eller fler anställda som nyttjade externa leverantörer vid hantering av företagets it-funktioner, ökade mest inom byggverksamhet (SNI 41-43), från 63 procent till 70 procent.

Definitioner och förklaringar

  • I undersökningen definieras it-specialister som anställda på företaget eller anställda av företag i den koncern, franchise- eller företagskedja som det undersökta företaget tillhör, och där anställdas  arbetsuppgifter inkluderar exempelvis support av programvaror, drift och underhåll av it-system, applikationer, utveckling av it-system och applikationer, webbsidor, m.m. Detta förutsatt att it är de anställdas huvudsakliga arbetsuppgift.

Exempel på yrkesgrupper 

Exemplen har vi hämtat från Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). 

-       Mjukvaru-, webb eller systemutvecklare

-       Civilingenjör inom t.ex. informationsteknologi, datateknik, hårdvara, elektronik

-       Supporttekniker, it 

-       Datatekniker

-       Nätverkstekniker

-       Systemtekniker, it

-       Drifttekniker, data

-       It-ansvarig 

-       Servicetekniker, data

-       Datorreparatör

-       Grafisk designer

-       Interaktiv designer

-       It-pedagog

-       Nätverks- eller databasadministratör

-       Teknisk säljare inom it

  • I statistiknyheten redovisas företag med 10 eller fler anställda samt företag med 0-9 anställda. Dokumentation om statistikens framställning (Staf) innehållande mer information om statistiken, samt resultat för ytterligare redovisningsgrupper för statistiken, går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.
  • Statistiken bygger på undersökningen It-användning i företag. Den ingår i Sveriges officiella statistik och genomförs på uppdrag av Eurostat.
  • Populationen utgörs av företag med 0-9 anställda samt 10 anställda eller fler, med verksamhet enligt SNI 2007, inom tillverkning (C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning (E), byggverksamhet (F), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G), transport och magasinering (H), hotell- och restaurangverksamhet (I), informations- och kommunikationsverksamhet (J), fastighetsverksamhet (L), företagstjänster (M), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) och annan serviceverksamhet (S).
  • De regionala skattningarna redovisas på riksområden efter indelningen: NUTS 2 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

2020-11-24 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Gerli Baldzens

Telefon
010-479 45 48
E-post
gerli.baldzens@scb.se

Andres Quinones

Telefon
010-479 68 65
E-post
andres.quinones@scb.se