Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 2:a kvartalet 2018:

BNP steg med 0,8 procent jämfört med första kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-09-13 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 0,8 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med första kvartalet 2018. Det var främst lagerinvesteringar som bidrog till uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med andra kvartalet 2017 steg BNP med 2,5 procent.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,9 procent andra kvartalet säsongrensat jämfört med första kvartalet 2018. Hushållens konsumtionsutgifter för transporter och fordon bidrog mest till ökningen. Totalt bidrog hushållens konsumtion med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Offentlig konsumtion ökade med 0,3 procent jämfört med första kvartalet. Statens konsumtionsutgifter minskade med 0,8 procent och de kommunala myndigheternas konsumtion ökade med 0,7 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog till BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.

Lagerinvesteringarna bidrog till BNP-utvecklingen med 0,6 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 0,5 procent jämfört med första kvartalet. Minskade investeringar i byggnader och anläggningar bidrog mest till nedgången. Sammantaget höll fasta bruttoinvesteringar tillbaka BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.

Exporten ökade med 0,4 procent jämfört med första kvartalet. Det bidrog till BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter. Exporten av varor ökade med 1,0 procent, där exporten av insatsvaror stod för det största bidraget. Exporten av tjänster minskade med 0,9 procent.

Importen ökade med 0,8 procent. Importen av varor ökade med 1,6 procent. Det var i huvudsak importen av insatsvaror som bidrog till ökningen. Importen av tjänster minskade med 1,1 procent, där svensk konsumtion i utlandet bidrog mest till minskningen. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,9 procent jämfört med första kvartalet. I de varuproducerande branscherna steg produktionen med 0,2 procent. De tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,3 procent, där parti- och detaljhandeln stod för det största bidraget.

Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,4 procent jämfört med det första kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,2 procent andra kvartalet, säsongrensat och jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin steg med 0,8 procent i jämförelse med föregående kvartal. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 0,8 procent. Inom de offentliga myndigheterna ökade antalet arbetade timmar med 1,0 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,4 procent i löpande priser andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 1,5 procent. Hushållssektorns finansiella sparande minskade med 1,7 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2017 och uppgick till 196 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 24,1 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 29,7 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett överskott på 46,1 miljarder kronor. Det var en förbättring med 1,7 miljarder kronor jämfört med andra kvartalet 2017. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 36,1 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett överskott med 10,1 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett överskott med 0,7 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 0,9 miljarder kronor.

Revideringar

Jämfört med den snabberäkning av andra kvartalet 2018 som redovisades i juli har den säsongrensade BNP-utvecklingen reviderats ned med 0,2 procentenheter i jämförelse med föregående kvartal. Utvecklingen för det första kvartalet har reviderats ned med 0,3 procentenheter till 0,5 procent.

För 2017 har den säsongrensade BNP-utvecklingen för fjärde kvartalet reviderats ned med 0,1 procentenheter medan det tredje kvartalet har reviderats ned med 0,3 procentenheter. Den faktiska BNP-utvecklingen för helåret 2017 har reviderats ned med 0,2 procentenheter till 2,1 procent.

I samband med denna publicering redovisas även detaljerade årsberäkningar avseende 2016. Dessa bygger på ett mer fullständigt underlag än den tidigare preliminära skattningen. BNP-utvecklingen för helåret 2016 har då reviderats ned med 0,5 procentenheter till 2,7 procent. För mer information om de detaljerade årsberäkningarna, samt övriga revideringar, se:

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Inkomster och sparande för de institutionella sektorerna har reviderats med mindre belopp för perioden första kvartalet 2003 till och med fjärde kvartalet 2015. Vidare har även perioden första kvartalet 2016 till och med första kvartalet 2018 reviderats till följd av de mer detaljerade beräkningarna avseende helåret 2016.

Beräkning av det tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras 2018-11-29 kl. 09:30.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Diagram

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
0,4 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8
Import
-0,5 -0,8 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3
Hushållens konsumtionsutgifter (1)
0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4
Offentliga konsumtionsutgifter
-0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1
Fast bruttoinvestering
0,6 0,5 0,8 -0,3 0,6 -0,1
Lagerinvestering (2)
0,3 0,1 -0,1 0,0 0,0 0,6
Export
-0,3 1,1 0,0 1,0 0,0 0,2

(1) Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
0,4 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8
Import
1,3 2,0 1,2 1,0 0,9 0,8
Varor (SPIN A01-F43)
0,7 1,4 1,3 2,3 1,4 1,6
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,9 3,5 1,0 -1,7 -0,3 -1,1
 
           
Hushållens
           
konsumtionsutgifter
0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 0,9
Egentliga hushåll
0,8 0,5 0,5 0,8 0,5 0,9
HIO (1)
0,1 -0,1 0,4 0,3 -0,2 0,1
Offentliga
           
konsumtionsutgifter
-0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3
Staten
-0,9 0,2 0,0 -0,5 -0,2 -0,8
Kommunerna (2)
0,0 0,3 0,6 0,4 0,3 0,7
Fast bruttoinvestering
2,6 2,0 3,1 -1,2 2,5 -0,5
Lagerinvestering (3) (4)
7 895 8 627 6 967 7 164 7 512 14 304
Export
-0,7 2,6 -0,1 2,3 0,0 0,4
Varor (SPIN A01-F43)
1,2 2,0 0,5 3,2 -0,2 1,0
Tjänster (SPIN G45-T98)
-4,5 3,7 -1,4 0,4 0,4 -0,9

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent
BNP från produktionssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
0,4 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
2,4 2,3 0,2 1,0 1,1 0,2
del tillv. industri (SNI C10-C33)
3,2 1,4 0,0 1,8 1,1 0,4
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
-0,2 0,8 0,7 0,6 0,8 1,3
S:a näringsliv (1)
0,3 1,3 0,5 0,8 0,9 0,9
Offentliga myndigheters produktion
0,5 0,5 0,3 0,3 -0,7 0,4
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,6 0,1 0,5 0,9 0,2 0,8

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor
BNP från användningssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:22018 Kv 2
BNP till marknadspris
3,0 1,2 2,1 2,2 2,3 3,0 1 227 200
Import
5,1 3,5 5,4 5,0 4,5 4,7 527 981
Varor (SPIN A01-F43)
5,6 1,8 3,6 5,0 5,6 7,9 379 414
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,8 7,6 9,4 4,7 1,8 -2,5 148 567
S:a Tillgång
3,6 1,9 3,0 3,0 3,0 3,5 1 755 181
 
             
Hushållens
             
konsumtionsutgifter
2,5 1,9 2,1 2,4 2,1 2,7 541 782
Egentliga hushåll
2,5 1,9 2,2 2,4 2,2 2,8 524 249
HIO (1)
1,4 -0,1 0,8 1,3 -0,1 0,6 17 533
Offentliga
             
konsumtionsutgifter
2,1 -2,4 0,3 0,1 0,3 1,8 314 671
Staten
-1,3 -4,1 -1,3 -1,7 -0,5 -1,5 79 035
Kommunerna (2)
3,3 -1,7 0,8 0,7 0,5 3,0 235 636
Fast bruttoinvestering
7,1 3,6 8,4 5,7 6,0 4,3 324 327
Lagerinvestering (3) (4)
0,0 0,0 0,0 0,5 -0,1 0,6 9 421
Export
4,0 2,9 2,7 3,4 4,2 3,4 564 980
Varor (SPIN A01-F43)
5,1 3,5 5,0 6,2 4,8 5,4 402 713
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,4 1,8 -1,7 -2,2 2,7 -1,1 162 267
S:a Användning
3,6 1,9 3,0 3,0 3,0 3,5 1 755 181

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Redovisas som bidrag till BNP-utveklingen. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent
BNP från produktionssidan2017:12017:22017:32017:42018:12018:2
BNP till marknadspris
1,6 2,6 2,5 2,7 2,8 2,5
Därav
           
Varuproduktion (SNI A01-F43)
1,3 5,0 4,5 5,7 5,2 2,4
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
3,0 4,0 3,4 6,5 5,2 3,1
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,2 2,5 2,6 1,5 2,8 3,6
S:a näringsliv (1)
2,0 3,4 3,2 2,8 3,7 3,2
Offentliga myndigheters produktion
-0,4 0,2 1,5 2,4 -0,2 0,1
 
           
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
2,1 0,7 2,3 3,3 1,7 2,5

(1) Exklusive tullar och produktskatter. (2) I hela ekonomin.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2
BNP i faktiska tal
           
Nuvarande publicering (13/09)
3,0 1,2 2,1 2,2 2,3 3,0
Föregående publicering (30/07)
3,3 1,2 2,2 2,5 2,8 3,8
Differens
-0,3 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,8
BNP i säsongrensade tal
           
Nuvarande publicering (13/09)
0,4 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8
Föregående publicering (30/07)
0,4 1,1 0,7 0,8 0,8 1,0
Differens
0,0 0,0 -0,3 -0,1 -0,3 -0,2

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2018-11-29 kl. 09:30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se