Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, 4:e kvartalet 2018

BNP ökade med 1,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2019-02-28 9.30

Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) ökade med 1,2 procent fjärde kvartalet, säsongrensat och jämfört med tredje kvartalet 2018. Det var främst exporten som förklarade uppgången. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2017 steg BNP med 2,4 procent. Helåret 2018 ökade BNP med 2,3 procent jämfört med 2017.

Procenttalen avser säsongrensade volymförändringar i jämförelse med föregående kvartal, om inget annat anges. I slutet av statistiknyheten finns tabeller som även visar volymförändringar i förhållande till motsvarande kvartal föregående år.

Hushållens konsumtion ökade med 0,7 procent fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2018. Hushållens utgifter för boende bidrog mest till uppgången. Totalt bidrog hushållens konsumtionsutgifter till BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Offentlig konsumtion ökade med 0,6 procent jämfört med tredje kvartalet. Statens och de kommunala myndigheternas konsumtionsutgifter steg båda med 0,6 procent. Den offentliga konsumtionen bidrog till BNP-tillväxten med 0,2 procentenheter.

Lagerinvesteringarna höjde BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Fasta bruttoinvesteringar minskade med 1,6 procent jämfört med tredje kvartalet. Nedgången förklarades främst av minskade investeringar i immateriella tillgångar. Sammantaget höll fasta bruttoinvesteringar tillbaka BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter.

Exporten ökade med 3,1 procent jämfört med tredje kvartalet. Det bidrog till BNP-utvecklingen med 1,4 procentenheter. Exporten av tjänster ökade med 2,9 procent. Det var i första hand export av tjänster inom forskning och utveckling som bidrog till uppgången. Exporten av varor ökade med 3,2 procent, där exporten av investeringsvaror bidrog mest till uppgången.

Både de fasta bruttoinvesteringarna och tjänsteexporten påverkades fjärde kvartalet av poster av engångskaraktär. Det bedöms tillfälligt ha höjt nivån på exporten av tjänster och sänkt nivån på fasta bruttoinvesteringar i motsvarande grad och påverkade därför enbart BNP marginellt.

Importen ökade med 1,4 procent. Det dämpade BNP-utvecklingen med 0,6 procentenheter. Varuimporten ökade med 2,9 procent, främst till följd av ökad import av investeringsvaror. Tjänsteimporten minskade med 2,1 procent. Sammantaget drog exportnettot upp BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,4 procent jämfört med tredje kvartalet. Produktionen i de varuproducerande branscherna ökade med 1,5 procent medan de tjänsteproducerande branscherna ökade med 1,3 procent. Det var en bred uppgång som bland annat drevs av tillverkningsindustrin inom varuproduktionen och informations- och kommunikationstjänster inom tjänsteproduktionen. Produktionen inom de offentliga myndigheterna ökade med 0,9 procent jämfört med det tredje kvartalet.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 0,8 procent fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin ökade med 1,6 procent i jämförelse med föregående kvartal. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 1,7 procent. Inom de offentliga myndigheterna ökade antalet arbetade timmar med 1,6 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet minskade med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 6,0 procent i löpande priser fjärde kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 3,4 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 23 miljarder kronor och var 26 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, var 1,6 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, var 7,9 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande visade ett underskott på 27,2 miljarder kronor. Det var en försämring med 18 miljarder kronor jämfört med fjärde kvartalet 2017. Statens finansiella sparande visade ett överskott med 7,0 miljarder kronor och sociala trygghetsfonder ett underskott med 1,4 miljarder kronor. Kommunernas finansiella sparande visade ett underskott med 25,2 miljarder kronor och landstingen visade ett underskott på 7,5 miljarder kronor.

Helåret 2018 ökade BNP med 2,3 procent jämfört med 2017

Procenttalen avser volymförändringar i faktiska tal jämfört med föregående år om inget annat anges.

Hushållens konsumtion ökade med 1,2 procent och bidrog med 0,5 procentenheter till BNP-tillväxten.

Offentlig konsumtion ökade med 0,9 procent. Kommunernas och landstingens konsumtion steg med 1,0 procent och statens konsumtion ökade med 0,5 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,2 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Fasta bruttoinvesteringar ökade med 3,3 procent och bidrog till BNP-tillväxten med 0,8 procentenheter.

Lagerinvesteringarna höjde BNP-utvecklingen med 0,4 procentenheter.

Exporten ökade med 3,5 procent och importen ökade med 2,9 procent. Exportnettot bidrog till BNP-utvecklingen med 0,4 procent.

Produktionen inom näringslivet steg med 3,0 procent. De varuproducerande branscherna ökade sin produktion med 2,6 procent och de tjänsteproducerande branscherna med 3,2 procent. Offentliga myndigheters produktion steg med 0,2 procent.

Antalet sysselsatta i hela ekonomin ökade med 1,8 procent och antalet arbetade timmar ökade med 2,1 procent. I näringslivet ökade antalet arbetade timmar med 2,3 procent. Inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 1,8 procent. Arbetsproduktiviteten i näringslivet ökade med 0,7 procent.

År 2018 uppgick hushållssektorns disponibla inkomster till 2 362 miljarder kronor vilket var en ökning med 5,3 procent i löpande priser jämfört med 2017. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 2,9 procent.

Hushållens finansiella sparande ökade med 71 miljarder kronor och uppgick till 338 miljarder kronor i löpande priser år 2018. Sparkvoten, beräknad exklusive premie- och tjänstepensionssparande uppgick till 10,5 procent. Sparkvoten, inklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 17,1 procent.

Den offentliga förvaltningens finansiella sparande uppgick till 32,1 miljarder kronor under 2018 (0,7 procent av BNP). Överskottet var 32,5 miljarder kronor lägre jämfört med 2017 då det finansiella sparandet uppgick till 64,6 miljarder kronor (1,3 procent av BNP).

Revideringar

BNP-utvecklingen i faktiska tal för det andra kvartalet 2018 har reviderats ned med 0,2 procentenheter medan det tredje kvartalet har reviderats ned med 0,1 procentenhet.

Underlaget för offentlig förvaltnings finansiella sparande har reviderats för 2015-2018. Utlandssektorn har reviderats från 2017.

Beräkningen av första kvartalet kommer att publiceras den 2019-05-29 kl. 09:30.

Fördjupning

Ytterligare information om beräkningarna finns under Fördjupningstexter och kommentarer.

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Diagram 1. BNP, säsongrensad, volymutveckling och nivå i fasta priser (referensår 2017), miljarder kronor

Tabell 1. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, bidrag till BNP:s volymförändring jämfört med föregående kvartal, procentenheter

BNP från användningssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3 2018:4
BNP till marknadspris
0,2 1,3 0,7 0,4 0,8 0,4 -0,1 1,2
Import
-0,4 -0,9 -0,9 -0,2 -0,4 -0,1 0,2 -0,6
Hushållens konsumtionsutgifter (1)
0,4 0,1 0,4 0,2 0,0 0,3 -0,4 0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2
Fast bruttoinvestering
0,5 0,5 0,8 -0,1 0,8 -0,4 0,0 -0,4
Lagerinvestering (2)
0,1 0,3 0,1 -0,3 0,2 0,3 -0,3 0,3
Export
-0,3 1,3 0,0 0,8 0,2 0,1 0,3 1,4

(1) Inklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 2. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från användningssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3 2018:4
BNP till marknadspris
0,2 1,3 0,7 0,4 0,8 0,4 -0,1 1,2
Import
1,0 2,1 2,1 0,4 0,8 0,3 -0,5 1,4
Varor (SPIN A01-F43)
0,5 1,1 3,1 0,9 1,1 1,4 -1,0 2,9
Tjänster (SPIN G45-T98)
2,4 4,4 -0,1 -0,7 0,2 -2,0 0,8 -2,1
Hushållens konsumtionsutgifter
0,9 0,3 1,0 0,4 0,0 0,7 -0,8 0,7
Egentliga hushåll
0,9 0,3 1,0 0,4 0,0 0,8 -0,9 0,7
HIO (1)
0,0 -0,2 0,4 0,7 -0,2 0,2 0,2 -0,3
Offentliga konsumtionsutgifter
-0,1 0,0 0,6 -0,1 0,2 0,6 0,2 0,6
Staten
-0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,1 0,3 1,1 0,6
Kommunerna (2)
0,0 0,0 0,9 0,0 0,2 0,7 -0,1 0,6
Fast bruttoinvestering
1,9 1,9 3,4 -0,4 3,0 -1,4 0,1 -1,6
Lagerinvestering (3) (4)
5 433 8 600 10 014 6 902 9 536 13 572 10 610 14 051
Export
-0,6 2,8 0,1 1,8 0,4 0,2 0,6 3,1
Varor (SPIN A01-F43)
1,3 2,0 1,0 2,6 0,0 1,3 -0,3 3,2
Tjänster (SPIN G45-T98)
-4,6 4,5 -1,9 0,0 1,2 -2,1 2,6 2,9

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Lagerinvestering redovisas i miljoner kronor, säsongrensat, fasta referensårspriser. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 3. BNP från produktionssidan, säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med föregående kvartal, procent

BNP från produktionssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3 2018:4
BNP till marknadspris
0,2 1,3 0,7 0,4 0,8 0,4 -0,1 1,2
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
2,0 2,8 0,6 0,6 1,6 -0,7 -0,7 1,5
del tillv. industri (SNI C10-C33)
3,1 1,6 -0,1 1,6 1,7 -0,5 -0,7 1,9
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
-0,4 1,0 1,0 0,3 1,0 0,9 0,2 1,3
S:a näringsliv (1)
0,1 1,6 0,8 0,4 1,3 0,4 -0,1 1,4
Offentliga myndigheters produktion
0,6 0,4 0,7 0,0 -0,5 0,5 -0,1 0,9
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
1,7 0,2 0,9 0,3 0,3 0,9 0,4 1,6

(1) Exklusive tullar och produktskatter netto. (2) I hela ekonomin.

Tabell 4. BNP från användningssidan, försörjningsbalans, faktiska värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent samt värden i löpande priser, miljoner kronor

BNP från användningssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3 2018:4 2018 kv 4
BNP till marknadspris
2,9 1,2 2,1 2,2 2,9 3,0 1,5 1,9 1 267 634
Import
5,1 3,5 5,4 5,0 5,0 4,4 1,0 1,4 552 672
Varor (SPIN A01-F43)
5,6 1,8 3,6 5,0 5,5 8,0 1,8 3,6 396 870
Tjänster (SPIN G45-T98)
3,8 7,6 9,4 4,7 3,6 -3,5 -0,6 -3,8 155 802
S:a Tillgång
3,6 1,9 3,1 3,0 3,5 3,4 1,4 1,8 1 820 306
Hushållens konsumtionsutgifter
2,5 1,9 2,1 2,4 1,7 2,4 0,3 0,4 543 522
Egentliga hushåll
2,5 1,9 2,2 2,4 1,7 2,4 0,2 0,4 526 356
HIO (1)
1,4 -0,1 0,8 1,3 0,6 0,7 2,0 -1,2 17 166
Offentliga konsumtionsutgifter
2,2 -2,5 0,4 0,2 -0,2 2,0 0,7 1,0 340 303
Staten
-0,5 -3,9 -0,8 -0,8 -1,1 -0,4 1,6 2,0 89 015
Kommunerna (2)
3,2 -2,0 0,7 0,5 0,1 2,9 0,4 0,6 251 288
Fast bruttoinvestering
7,0 3,3 8,4 5,8 7,8 5,2 1,5 -0,8 323 526
Lagerinvestering (3) (4)
0,0 0,1 0,0 0,4 0,4 0,5 0,0 0,6 7 313
Export
4,0 2,9 2,6 3,4 4,5 3,1 2,8 3,7 605 642
Varor (SPIN A01-F43)
5,1 3,5 5,0 6,2 4,9 5,7 3,4 3,4 417 905
Tjänster (SPIN G45-T98)
1,4 1,8 -1,8 -2,2 3,6 -2,6 1,6 4,5 187 737
S:a Användning
3,6 1,9 3,1 3,0 3,5 3,4 1,4 1,8 1 820 306

(1) Hushållens icke-vinstdrivande organisationer. (2) Inklusive landsting. (3) Redovisas som bidrag till BNP-utvecklingen. (4) Inklusive förändring i värdeföremål.

Tabell 5. BNP från produktionssidan, kalenderkorrigerade värden, volymförändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent

BNP från produktionssidan

2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3 2018:4
BNP till marknadspris
1,5 2,6 2,5 2,7 3,4 2,5 1,5 2,4
Därav
               
Varuproduktion (SNI A01-F43)
1,3 5,1 4,5 5,7 6,3 1,9 0,7 1,6
del Tillv. Ind (SNI C10-C33)
3,0 4,0 3,4 6,5 5,6 2,5 1,8 2,3
Tjänsteproduktion (SNI G45-T98)
2,3 2,5 2,6 1,5 3,4 3,5 2,4 3,5
S:a näringsliv (1)
2,0 3,4 3,2 2,8 4,4 3,0 1,9 2,9
Offentliga myndigheters produktion
-0,4 0,0 1,6 2,5 0,0 0,6 -0,2 1,3
Arbetsinsats, arbetade timmar (2)
2,1 0,7 2,3 3,3 1,7 2,5 1,8 3,5

(1) Exklusive tullar och produktskatter. (2) I hela ekonomin.

Tabell 6. Revideringar i BNP-utvecklingen, faktiska värden respektive säsongrensade och kalenderkorrigerade värden, volymförändringar i procent och revideringar i procentenheter
  2017:1 2017:2 2017:3 2017:4 2018:1 2018:2 2018:3
BNP i faktiska tal
             
Nuvarande publicering (28/02)
2,9 1,2 2,1 2,2 2,9 3,0 1,5
Föregående publicering (29/11)
2,9 1,2 2,1 2,2 2,9 3,2 1,6
Differens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1
BNP i säsongrensade tal
             
Nuvarande publicering (28/02)
0,2 1,3 0,7 0,4 0,8 0,4 -0,1
Föregående publicering (29/11)
0,2 1,2 0,7 0,6 0,8 0,5 -0,2
Differens
0,0 0,1 0,0 -0,2 0,0 -0,1 0,1

Publicering

De aktuella kvartalstabellerna från 1993 och framåt finns i Excel på Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar samt i de statistiska databaserna. Vissa serier har kompletterats med uppgifter tillbaka till år 1980 och huvudaggregaten till år 1950.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-05-29 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Melker Pettersson Loberg, nationalekonom

Telefon
010-479 43 74
E-post
melker.petterssonloberg@scb.se

Mattias Kain Wyatt

Telefon
010-479 43 56
E-post
mattias.kain.wyatt@scb.se