Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), april 2019

Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-05-14 9.30

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i april 2019 (1,8 procent i mars). KPIF steg med 0,6 procent från mars till april. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,1 procent i april, vilket är en ökning sedan mars då inflationstakten var 1,9 procent.

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent från mars till april 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,4 procent.

Till månadsförändringen bidrog framförallt högre priser på utrikes flygresor (47,1 procent) som påverkade utvecklingen i april med 0,3 procentenheter. Böcker (22,4 procent), flygcharter (8,7 procent), drivmedel (5,5 procent), kläder (1,5 procent) och nyttjande av egnahem (0,8 procent) bidrog vardera med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på övriga fritidsvaror (-1,8 procent) och el (-1,6 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera i april.

Utvecklingen det senaste året

Inflationstakten enligt KPI, det vill säga förändringen i KPI under de senaste 12 månaderna, var 2,1 procent i april 2019. Det är en höjning sedan mars då inflationstakten var 1,9 procent.

Prishöjningar på livsmedel (2,9 procent) bidrog med 0,4 procentenheter, varav 0,2 procentenheter berodde på högre grönsakspriser (10,0 procent).

Inom gruppen boende var det el (7,8 procent) som bidrog med 0,3 procentenheter och högre räntekostnader, egnahem (8,0 procent) samt hyres- och bostadsrättslägenheter (1,6 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter vardera.

Högre priser på drivmedel (8,6 procent), prishöjning för transporttjänster (7,1 procent), restaurangbesök (2,7 procent) samt diverse varor och tjänster (2,5 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera till inflationstakten enligt KPI.

Lägre priser på mobiltelefoner (-19,3 procent) påverkade inflationstakten nedåt med 0,2 procentenheter i april.

KPI för april 2019 var 334,11 (1980=100).

Övriga mått på inflation

KPIF (KPI med fast ränta) visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas. Tabellen nedan visar index och utvecklingstal i april 2019 för ovan nämnda mått.

Index och förändringstal för olika mått på inflation
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
 2019M042019M042019M04
KPI (1980=100)
334,11 0,7 2,1
KPIF (1987=100)
218,36 0,6 2,0
KPIF-XE (1987=100)
205,00 0,6 1,6
KPIF-KS (1987=100)
210,41 0,7 2,0
HIKP (2015=100)
106,82 0,7 2,1

Konsumentprisindex (KPI), april 2019

 

Definitioner och förklaringar

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2019-06-14 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se

Miykal Tareke

Telefon
010-479 44 16
E-post
miykal.tareke@scb.se