Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI), december 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i december 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-01-15 9.30

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 1,7 procent i december 2019. Det är en oförändrad inflationstakt jämfört med november. Månadsförändringen från november till december var 0,4 procent.

Kort information

Indextal, månads- och årsförändring för KPI, KPIF och KPIF-XE
 IndextalMånads-
förändring,
procent
Års-
förändring,
procent
KPI (1980=100) 337,68 0,4 1,8
KPIF (1987=100) 220,97 0,4 1,7
KPIF-XE (1987=100) 207,78 0,5 1,7

  • Oförändrad inflationstakt
  • Elpriserna sjönk i december
  • Säsongsnormala prishöjningar för resor
  • Drivmedelspriserna sjönk marginellt. De påverkade inflationen uppåt eftersom priserna sjönk mer under december 2018

Resor och el påverkade KPIF i december

KPIF steg med 0,4 procent från november till december. Till månadsförändringen bidrog framför allt högre priser för utrikes flygresor och flygcharter, vilket motverkades av prisnedgångar för framför allt el. Priser för flygresor och flygcharter brukar öka i samband med semesterperioder i december. Under motsvarande period förra året steg KPIF också med 0,4 procent.

Tabellen nedan visar månadsförändringar och effekter på KPIF för de varor och tjänster som påverkat KPIF mest i december 2019. Resultaten redovisas per COICOP-grupp, som är den officiella klassificeringen för hushållens konsumtionsutgifter.

Månadseffekter på KPIF för varor och tjänster
Benämning
(Coicop)
Månads-
förändring,
procent
Månads-
effekt på KPIF,
procentenheter
El (04.5.1) ‑2,4 ‑0,1
Utrikes Flygresor (inom 07.3) 36,1 0,2
Paketresor (09.6) 16,9 0,2

Månadseffekt på KPIF i december 2019 och 2018 för de varor och tjänster som skiljer sig mest åt i månadsförändringen mellan åren. Även 2017 års månadseffekter för december visas

Månadseffekt på KPIF i december 2019 och 2018 för de varor och tjänster som skiljer sig mest åt i månadsförändringen mellan åren. Även 2017 års månadseffekter för december visas

Säsongsmönster och tillfälliga prisförändringar

Prisförändringar för varor och tjänster kan bland annat bero på säsong eller vara tillfälliga. Diagrammet ovan visar månadseffekter för de varor och tjänster som skiljer sig mest från samma månad föregående år. Elpriserna sjönk i december i år medan de i december förra året höjdes marginellt. För drivmedel gäller motsatt förhållande. Priserna sjönk förra året medan priserna för drivmedel i december i år enbart sjönk marginellt.

Transport och livsmedel påverkade inflationstakten mest

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 1,7 procent i december 2019. Det är en oförändrad inflationstakt sedan november.

Inflationstakten påverkades framför allt av prishöjningar på transport, boendekostnader och livsmedel tillsammans med prishöjningar för restaurangbesök och diverse varor och tjänster. Uppgången motverkades av lägre priser för teleutrustning, framför allt mobiltelefoner, som påverkade inflationstakten nedåt.

Årseffekter för de varor och tjänster som påverkade inflationstakten främst i december
Benämning (Coicop)Årsförändring,
procent
Årseffekt,
procentenheter
Livsmedel (01.1) 2,4 0,3
Avgifter för Hyres- och bostadsrättslägenhet (04.S) 1,6 0,2
Kostnader för nyttjande av egnahem (04.x) 2,5 0,2
Drift av fordon (07.2) 5,7 0,4
  Drivmedel (07.2.2) 7,6 0,2
Teleutrustning (08.2) ‑15,1 ‑0,2
Restauranger (11.1) 3,2 0,2
Diverse varor och tjänster (12) 2,5 0,2

Övriga mått på inflation

SCB beräknar olika inflationsmått för olika ändamål. KPIF är Riksbankens målvariabel, medan KPI är det mått som bland annat används i kompensationssyfte.

Olika mått på inflation
Konsumentprisindex (KPI), december 2019

Nytt inför 2020

Vissa ändringar i framtagningen av konsumentprisindex införs från år 2020 . För ytterligare information se:

Ändringar i beräkningen av KPI från år 2020 (pdf)

Definitioner och förklaringar

KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men utan de direkta effekterna av en ändrad penningpolitik. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF.

HIKP (harmoniserat index för konsumentpriser) beräknas av samtliga länder i EU. Måttet har en något mindre täckning jämfört med KPI och KPIF, främst på grund av att delar av hushållens boendekostnader utelämnas.

För mer information om KPIF se KPI och KPIF, två olika inflationsmått.

Nästa publiceringstillfälle

2020-02-19 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
priser@scb.se

Förfrågningar

John Johansson

Telefon
010-479 40 12
E-post
john.johansson@scb.se

Caroline Neander

Telefon
010-479 46 21
E-post
caroline.neander@scb.se