Till innehåll på sidan

Många kvinnor med utländsk bakgrund vidare till högre studier efter folkhögskola

Statistiknyhet från SCB 2020-07-01 9.30

Sex av tio deltagare som på folkhögskolans allmänna kurs fått grundläggande behörighet till högre studier, har läst på högskolan någon gång. När det gäller personer med utländsk bakgrund i denna grupp har 75 procent av kvinnorna och 60 procent av männen senare gått vidare till högskolestudier.

I en ny rapport, "Uppföljning av allmän kurs på folkhögskolan", beskriver SCB bland annat studiesituationen på allmän kurs och vad deltagarna gör efteråt. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes under våren 2020 och som riktade sig till deltagare som uppnått grundläggande behörighet till högskolan 1,5-2,5 år tidigare.

Ett viktigt syfte med folkhögskolan är att erbjuda utbildningar som fungerar bra för deltagare med funktionsnedsättning. 30 procent av de tillfrågade deltagarna hade en funktionsnedsättning. Ungefär hälften av dem läste vidare, vilket är en lägre andel än bland deltagarna utan funktionsnedsättning.

Deltagare med grundläggande behörighet som studerat på högskolan efter allmän kurs, efter kön och funktionsnedsättning

Diagram

Många anser sig ha fått tillräckliga förkunskaper för högskolestudier

Knappt två av tre deltagare som läst på högskolan tycker helt eller till stor del att de fått de förkunskaper som krävts för högskolestudierna via sin folkhögskoleutbildning. Kvinnorna är något mer positiva än männen. Inga skillnader fanns mellan deltagare med respektive utan funktionsnedsättning. Det finns inte heller några skillnader mellan deltagare med svensk eller utländsk bakgrund.

Vad gäller övergripande färdigheter tycker deltagarna att de på folkhögskolan fått bäst förkunskaper för att sedan på högskolan ta ansvar för de egna studierna och att arbeta självständigt.

Har dina folkhögskolestudier på allmän kurs gett dig tillräckliga förkunskaper för studier på universitet/högskola när det gäller att…

Diagram

Det finns några tendenser, men överlag är skillnaderna små mellan olika grupper av deltagare. Kvinnor med utländsk bakgrund är något mer positiva, medan män med svensk bakgrund och män med funktionsnedsättning är något mer negativa i sin bedömning.

Deltagarna nöjda med folkhögskoleutbildning

De flesta var nöjda med utbildningen. Två av tre deltagare var dessutom mycket nöjda. Bäst bedömdes bemötandet från lärarna, vilket tre av fyra deltagare var mycket nöjda med.

Högskolestudier vanligaste sysselsättningen i början av våren 2020

Bland dem som uppnått grundläggande behörighet till vidare studier under läsåren 2016/17-2017/18 var det i början av våren 2020 runt 40 procent som studerade på högskolan. Andelen var något högre bland kvinnor än bland män. Ungefär en tredjedel hade arbete som huvudsaklig sysselsättning.

Folkhögskolans bredare uppdrag

Folkhögskolan har flera syften utöver att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Undersökningen frågar därför även om deltagarnas syn på vissa aspekter med folkhögskolans syften, som att folkhögskolan ska bidra till att stärka och utveckla demokratin och bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Läs mer i rapporten Folkhögskoleuppföljning 

Definitioner och förklaringar

Allmän kurs på folkhögskolan

Allmän kurs på folkhögskolan vänder sig främst till personer som inte har fullföljt grund- eller gymnasieskola och ger behörighet till fortsatta studier motsvarande den som kan fås genom gymnasieskolan eller komvux. Studier på gymnasial nivå kan leda till grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier eller högskolestudier.

Enkätundersökningen

Deltagarna som har avslutat allmän kurs på folkhögskolan läsåren 2016/17-2017/18 fickunder tidig vår 2020 en enkät med frågor om sin sysselsättning efter allmän kurs och vad de tyckte om studierna på folkhögskolan.

Resultaten är baserade på en enkätundersökning som utfördes bland cirka 9 000 deltagare på folkhögskolans allmänna kurs. Svarsfrekvensen var 40 procent bland deltagarna med grundläggande behörighet och 25 procent bland deltagarna utan grundläggande behörighet till yrkeshögskolan eller högskolan.

Resultaten har med statistiska metoder räknats upp så att siffrorna avser samtliga deltagare och inte bara de svarande.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Registerdata: 2021
Enkätundersökning: 2030

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Sinisa Sauli

Telefon
010-479 62 15
E-post
sinisa.sauli@scb.se

Paula Kossack

Telefon
010-479 60 05
E-post
paula.kossack@scb.se