Till innehåll på sidan

Andel utrikes födda elever som deltagit i undervisning i svenska som andraspråk, efter kön, skolår och elevpanel, åren 2014–2020

Diagram. Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk efter kön, skolår och elevpanel. Procent

Diagram. Andel utrikes födda elever med undervisning i svenska som andraspråk efter kön, skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. Felmarginalerna avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen.

Kommentarer

Det går inte att se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen vad gäller andelen utrikes födda elever som deltagit i svenska som andraspråk.

Definitioner och förklaringar

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se