Till innehåll på sidan

Andel elever med åtgärdsprogram för elever som deltagit i stödundervisning, efter skolår och elevpanel, 2008–2020

Diagram. Andel elever med åtgärdsprogram för elever med stödundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Stapeldiagram: Andel elever med åtgärdsprogram för elever med stödundervisning efter skolår och elevpanel. Procent

Skattningarna i diagrammet är förknippade med viss osäkerhet. Alla skillnader som går att se mellan olika grupper är inte statistiskt säkerställda. För panel 8 redovisas felmarginaler, vilka avser 95-procentiga konfidensintervall runt punktskattningen. 

Kommentarer

Mellan skolår 3 och 4 i panel 8 går det för eleverna som haft stödundervisning att se en minskning av andelen som även hade åtgärdsprogram. Bland eleverna med stödundervisning i skolår 4 hade runt 60 procent ett åtgärdsprogram, vilket kan jämföras med runt 80 procent för samma elever i skolår 3 våren 2014. Andelen ligger sedan kvar på ungefär samma nivå även i skolår 5-7. Bland eleverna i panel 7 var det i skolår 4 våren 2009 och i skolår 5 våren 2010 runt 80 procent som hade åtgärdsprogram. I skolår 6 var det i princip alla. Det går således att se en tydlig minskning över tid mellan panel 7 och 8. I panel 7 ökade också andelen elever med stödundervisning som även hade åtgärdsprogram successivt under skolåren 3-6, vilket inte var fallet i panel 8.

Definitioner och förklaringar

Med stödundervisning avses här att eleven haft någon av stödformerna "anpassad studiegång", "särskild undervisningsgrupp" eller "specialundervisning på annat sätt" (Skolförordningen (2011:185) och Skollagen (2010:800)).

Elevpanelerna omfattar elever som fanns i årskurs 3 i grundskolan ett specifikt läsår. Elever som invandrat efter årskurs 3 finns således inte representerade. Elever som någon gång under grundskoletiden varit inskrivna i särskolan omfattas heller inte av statistiken.

För majoriteten av eleverna är skolår detsamma som årskurs.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-12-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se