Till innehåll på sidan

Personalutbildning i företagen 2015:

Nio av tio företag organiserade personalutbildning

Statistiknyhet från SCB 2018-02-26 9.30

Nio av tio företag organiserade personalutbildning för sina anställda under 2015 och den vanligaste utbildningsformen var kurser. Personalutbildning var vanligare i stora företag jämfört med mellanstora och små företag. Drygt hälften av de anställda deltog i kurser.

I genomsnitt ägnade en anställd 11 timmar åt kurser under 2015. I små företag användes drygt 50 procent av samtliga kurstimmar till interna kurser jämfört med drygt 70 procent i stora företag. De totala kostnaderna för interna och externa kurser utgjorde i genomsnitt 1,6 procent av den totala personal­kostnaden under 2015.

Statistiken bygger på en rapport som SCB tagit fram där myndigheten genom undersökningen Continuing Vocational Training Survey har undersökt organisation och deltagande i personalutbildning i företag.

Stora skillnader mellan näringsgrenar i deltagande i kurser

Det fanns stora skillnader mellan företag i olika näringsgrenar när det gällde andelen av de anställda som deltagit i kurser finansierade av arbets­givaren under 2015. Inom närings­grenarna utvinning av mineral och försörjning av el, gas, värme och kyla deltog relativt höga andelar av de anställda i kurser jämfört med bygg­verksamhet, handel och hotell- och restaurang­verksamhet. I vissa näringsgrenar är andelen kurstimmar som använts till obligatoriska kurser inom hälsa och säkerhet höga. Detta gäller framförallt närings­grenarna utvinning av mineral och bygg­verksamhet där mer än 40 procent av kurstimmarna har använts till sådana kurser. Inom samtliga undersökta närings­grenar var skillnaderna mellan kvinnor och män små när det gällde andelen som deltagit i kurser under 2015.

Andel anställda som deltagit i kurser efter näringsgren och kön, 2015

Procent

Diagram

Det vanligaste kompetensområdet, som flest kurstimmar användes till var yrkes­anpassad, teknisk eller praktisk kompetens. Fler än 6 av 10 företag hade angett detta kompetens­område. Den vanligaste utbildnings­anordnaren av externa kurser var privata utbildnings­anordnare eller konsulter.

Definitioner och förklaringar

Continuing Vocational Training Survey (CVTS) genomförs i hela EU vart femte år sedan 2005. Under­sökningen berör personal­utbildning i företagen och de huvud­sakliga fråge­ställningarna är:

  • Vilka typer av företag organiserar personal­utbildning?
  • Vilka är de vanligaste kompetensområdena?
  • Vad är omfattningen av personal­utbildning i form av kursdeltagare, kurstimmar och kurskostnader?
  • Hur ser strategier för personal­utbildning ut i företagen?
  • Hur vanligt är grundläggande yrkes­utbildning i företagen?

Undersökningen baseras på ett urval av företag med minst 10 anställda huvud­sakligen i privat sektor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av undersökningarna publiceras i temarapporten Vuxnas deltagande i utbildning – personalutbildning och andra former av utbildning där även resultat från undersökningen Adult Education Survey ingår.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete

Adress
701 89 Örebro
E-post
ua@scb.se

Förfrågningar

Mattias Fritz

Telefon
010-479 62 67
E-post
mattias.fritz@scb.se

Ann-Charlott Larsson

Telefon
010-479 63 14
E-post
lotta.larsson@scb.se