Till innehåll på sidan

Examinerade från yrkeshögskolan 2020

Examensgraden ökar inom yrkeshögskolan 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-11-19 9.30

Examensgraden i yrkeshögskolan ökar efter att ha minskat de senaste tre föregående åren. Det är männen som vänder trenden när deras examensgrad ökar med en dryg procentenhet. För kvinnor fortsätter examensgraden att sjunka något.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är viktig för kompetensförsörjningen i Sverige och som därför har byggts ut under de senaste åren. Den här statistiken handlar om hur många som tar examen från yrkeshögskolan.

De viktigaste resultaten är:

  • Antalet examinerade fortsätter att öka kraftigt
  • Fortsatt stora könsskillnader mellan utbildningsområden
  • Den totalt examensgraden ökar något
  • Männens examensgrad ökar medan kvinnornas minskar

Totalt examinerades 17 100 från yrkeshögskoleutbildningar under 2020. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2019. Antalet kvinnor ökade mest med 19 procent medan männen ökade med 14 procent. Kvinnors andel av de examinerade har över tid varit större än männens och uppgår nu till 60 procent.

Fortsatt stora könsskillnader mellan utbildningsområden

Även om könsskillnaderna har krympt något är det fortfarande stora skillnader mellan olika områden. Det utbildningsområde som hade flest examinerade 2020 är Ekonomi, administration och försäljning med 4 700 examinerade. Inom det området utgjorde kvinnor 76 procent av de examinerade. Det näst största utbildningsområdet, Hälso- och sjukvård samt socialt arbete, hade 2 900 examinerade varav 91 procent var kvinnor. Inom områdena Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad och byggteknik, med 1 900 respektive 2 100 examinerade, var det männen som dominerade med 75 respektive 69 procent av de examinerade. Inom data/IT, som hade 1 500 examinerade, var 73 procent män.

Antal examinerade från yrkeshögskolan 2020 efter utbildningsområde och kön

Diagram: Antal examinerade från yrkeshögskolan 2020 efter utbildningsområde och kön

Examensgraden något högre 2020

Den totala examensgraden var 71,6 procent 2020, vilket kan jämföras med 71,4 procent för 2019. Kvinnors examensgrad minskade från 76,6 procent till 75,8 procent, medan examensgraden för män ökade från 65,0 procent till 66,1 procent.

Examensgraden inom yrkeshögskolan 2007–2020 efter kön

Diagram: Examensgraden inom yrkeshögskolan 2007–2020 efter kön

Det finns stora skillnader mellan utbildningsområden. Bland de fem största utbildningsområdena hade Ekonomi, administration och försäljning fortsatt högst examensgrad med 77,9 procent följt av Hälso- och sjukvård med 74,0 procent, trots att examensgraden minskade för båda områdena. För de mansdominerade utbildningsområdena ökade examensgraden och allra mest ökade Data/IT med 3,9 procentenheter, till 64,0 procent. Samhällsbyggnad och byggteknik hade en examensgrad på 65,5 procent. Lägst examensgrad hade Teknik och tillverkning med 62,5 procent.

Männens examensgrad ökar på distansutbildningar

Examensgraden skiljer sig fortsatt åt mellan distansutbildningar och bundna utbildningar. Examensgraden för distansutbildningar var 62,0 procent år 2020. Motsvarande uppgift för bundna utbildningar var 74,7 procent. Kvinnors examensgrad minskade på distansutbildningar jämfört med föregående år medan männens examensgrad ökade. År 2020 ökade andelen som läser på distans från 20 till 21 procent.

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2019–2020 efter studieform och kön

Diagram: Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2019–2020 efter studieform och kön

Under pandemin har även de bundna utbildningarna haft distansundervisning. Utbildningsanordnare som ställde om till distansutbildningar har fått ett utökat stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Examensgraden ökar bland män med svensk bakgrund

Män med svensk bakgrund ökade sin examensgrad med närmre två procentenheter från 69,4 till 71,3 procent medan examensgraden för kvinnor med svensk bakgrund minskade något från 79,3 till 78,8 procent. För kvinnor med utländsk bakgrund minskade examensgraden med en dryg procentenhet från 69,1 till 67,9 medan män med utländsk bakgrund ökade sin examensgrad från 55,7 till 56,4 procent.

Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2007–2020 efter kön och nationell bakgrund

Diagram: Examensgrad för yrkeshögskoleutbildningar 2007–2020 efter kön och nationell bakgrund

Definitioner och förklaringar

Officiell statistik om yrkeshögskolan

SCB har sedan 2018 ansvar för officiell statistik om yrkeshögskolan. Statistiken om examinerade från yrkeshögskolan bygger på uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan som i sin tur fått uppgifterna inrapporterade från utbildningsanordnarna.
För åren 2007 – 2013 ingår Kvalificerade yrkesutbildningar (KY) i statistiken.

Examinerade

Examinerade avser alla som examinerats från en utbildningsomgång. Examinerade redovisas efter utbildningens avslutsår och inte efter det datum som den studerande faktiskt tagit sin examen. Sena kompletteringar medför viss eftersläpning i statistiken och cirka 100 examinerade beräknas tillkomma till nästa publicering i november 2022.

Examensgrad

Andel examinerade i procent av antagna som bedrivit studier vid utbildningar som ger examen. Sena kompletteringar påverkar examensgraden.

Varje utbildningsomgång räknas

Personer som varit aktiva studerande på flera utbildningar under en avsedd period räknas en gång för varje utbildningsomgång. Det fanns 2020 drygt 700 individer som hade påbörjat studier vid fler än en utbildningsomgång. Närmre 20 personer hade fler än en examen 2020.

Utbildningsområde

Utbildningsområden avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på klassifikationen för svensk utbildning, SUN 2020.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om studerande 2021 publiceras i mars 2022. Detaljerad statistik om examinerade 2021 publiceras i november 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50
E-post
evalena.andersson@scb.se