Till innehåll på sidan

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN)

Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är en standard för klassificering av enskilda utbildningar. Samtidigt utgör den ett system för aggregering av utbildningar till större grupper.

SUN används i såväl centrala register för officiell statistik som vid specialundersökningar. Ett exempel på användningsområde i den officiella statistiken är SCB:s register över befolkningens utbildning. Standarden används även av företag och organisationer för registrering av personalens utbildning i personaladministrativa informationssystem.

Revidering av SUN

Den nuvarande versionen av SUN (SUN 2000) har publicerats som ett Meddelande i samordningsfrågor (MIS) och gäller som nationell standard för utbildningsklassificering från och med juli år 2000.

SUN reviderades i slutet av nittiotalet för att skapa ett mer överblickbart system för klassificering av svensk utbildning. SUN behövde även anpassas till den internationella klassifikationen ISCED 97 (International Standard Classification of Education). På så sätt skulle användningen av den nationella statistiken i internationella sammanhang underlättas. ISCED 97 har senare reviderats vilket resulterade i ISCED 2011 som är en nivåindelning och i ISCED 2013-F som är en inriktningsindelning.

Hösten 2017 påbörjades en översyn av SUN 2000 med syfte att anpassa SUN till dagens utbildningssystem. Särskild uppmärksamhet ägnas åt inriktningarna. I maj 2018 skickades ett förslag på uppdaterade inriktningar på remiss. En uppdaterad struktur för SUN fastställdes i mars 2019, benämnd SUN 2020. Nivåindelningen är oförändrad jämfört med SUN 2000. Struktur, nycklar och manual kommer att publiceras på denna webbplats. I Utbildningsregistret kommer en ny SUN implementeras för läsåret 2018/19 med publicering våren 2020. Vid framställning av annan primär statistik kommer SUN användas för tidigast läsåret 2019/20. Kontakta oss gärna för mer information om arbetet med att uppdatera SUN eller för att lämna synpunkter.

Tilläggsblad SUN 2000 (pdf)

Meddelande i samordningsfrågor (MIS) SUN 2000 kortversion (pdf)

Klartexter till SUN 2000 i Excel-format (xlsx)

Nyckel mellan ”gamla” SUN och SUN 2000

Om du behöver översätta gamla SUN-koder till motsvarande SUN 2000-koder så finns en nyckel att ladda ner.

Det bör påpekas att så långt som möjligt bör utbildningsuppgiften kodas om vid källan eftersom alla omkodningar mellan två versioner kan medföra försämrad kvalitet. Speciellt bör denna försiktighet gälla gamla SUN-koder som slutar på 8 eller 9 eftersom dessa koder ofta omfattar flera utbildningar av mer eller mindre varierande slag.

Utbildningsgrupper

För att underlätta statistikuttag har ett antal utbildningsgrupper skapats utifrån nivå och inriktning. De delar in alla utbildningar i cirka 100 utbildningsgrupper, som exempelvis ”civilingenjörer”, ”läkare”, ”sjuksköterskor” eller ”tekniskt gymnasium”.

Grupperna omfattas inte av SUN 2000, utan har skapats internt av SCB.

Ny internationell nomenklatur för utbildningsnivå (ISCED 2011) och utbildningsinriktning (ISCED-F 2013)

Unesco har arbetat fram en ny nomenklatur för klassificering av utbildningar och utbildningsnivå, ISCED 2011. SCB:s register över befolkningens utbildning i vardagligt tal Utbildningsregistret (UREG) har anpassats till ISCED 2011 så att användningen följer de krav som ställs på redovisning enligt nomenklaturen, såväl internationellt som nationellt. En nyckel med rekommendationer för hur ISCED 2011 ska kunna tas fram utifrån nivåkoden enligt SUN 2000-nomenklaturen finns framtagen.

Den svenska SUN-koden har inte reviderats som en följd av implementeringen av ISCED 2011. För att få bästa möjliga översättning av svenska utbildningskoder till ISCED 2011 på den mest detaljerade nivån har SCB utnyttjat viss tilläggsinformation. Det gäller främst att regler för tillträde till fortsatta studier på högre nivå har ändrats genom åren, varför avgångsår från grundskola och gymnasieskola fått betydelse för den detaljerade klassificeringen enligt ISCED 2011.

Unesco har även antagit en ny standard för klassificering av utbildningsinriktning, ISCED-F 2013 – Fields of Education and Training (ISCED-F). SCB har skapat en nyckel från SUN 2000-nomenklaturen till ISCED-F 2013. Utgångspunkten för arbetet med att skapa nyckeln har varit att använda svensk utbildningsnomenklatur – SUN 2000 och att nomenklaturen inte ska revideras som en följd av införandet av ISCED-F. SCB har tagit fram en till nyckel där utbildningsinriktning på 3- och 4-siffernivå enligt SUN 2000-nomenklaturen redovisas på ett ”detailed field” enligt ISCED-F.

Den nationella statistiken för befolkningens utbildning redovisas även i fortsättningen enligt SUN 2000-nomenklaturen. Redovisning enligt ISCED 2011 och ISCED-F 2013 används i den internationella utbildningsstatistiken.

Nyckel SUN 2000, inriktning (3-siffernivå) ISCED-F 2013 (xlsx)

Nyckel SUN 2000, inriktning (4-siffernivå) ISCED-F 2013 (xlsx)

Nyckel SUN 2000, nivå (3-siffernivå) ISCED2011 (xlsx)

Implementering av ISCED 2011 i Utbildningsregistret (UREG) (pdf)

Kontakta oss

Michael Karlsson

Telefon
010-479 64 81

Evalena Andersson

Telefon
010-479 61 50

E-post
sun@scb.se