Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling i Sverige 2020

Utgifterna för forskning och utveckling ökade 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-10-28 9.30

Under 2020 ökade utgifterna för forskning och utveckling (FoU) i Sverige. Företagssektorn driver utvecklingen. Även antalet årsverken ökar, dock syns minskningar när det kommer till andelen årsverken som utförs av extern personal.

De totala utgifterna för egen FoU uppgick till cirka 175,8 miljarder kronor i Sverige under 2020. Det innebär en ökning med 2,2 miljarder kronor, eller 1,2 procent i fasta priser, jämfört med 2019. FoU-intensiteten uttryckt som andel av BNP var 3,5 procent under 2020 vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2019. Två faktorer som tillsammans bidrog till den ökade FoU-intensiteten var den fortsatta ökningen av de totala utgifterna för egen FoU samt utvecklingen av BNP som minskade med 2,8 procent under 2020, jämfört med 2019.

Utgifter för egen FoU efter sektor samt totalt, 2007–2020. 2020 års priser, mnkr. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Diagram: Utgifter för egen FoU efter sektor samt totalt, 2007–2020. 2020 års priser, mnkr. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Ökningen av utgifter för egen FoU drivs av företagssektorn, som står för majoriteten av Sveriges investeringar i FoU. Utgifterna ökade med 2,2 procent jämfört med 2019. I offentliga sektorn samt universitets- och högskolesektorn minskade istället utgifterna med 1,4 respektive 1,0 procent. I den privata icke-vinstdrivande sektorn beräknas utgifterna för egen FoU ha ökat med 1,5 procent under 2020, dock utgör dessa utgifter endast 0,1 procent av totalen.

Att de totala utgifterna för egen FoU har ökat trots pandemin är ett trendbrott. Efter finanskrisen 2008 minskade de totala utgifterna med 6,4 procent, i fasta priser. I företagssektorn var minskningen 10,3 procent från 2008 till 2009. Under 2020 är utvecklingen den motsatta med ökningar både på totalen och inom företagssektorn. På aggregerad nivå syns en liknande utveckling även internationellt. OECD konstaterar att pandemin ser ut att bli den första globala ekonomiska krisen under vilken utgifterna för FoU inte sjunkit. Läs mer på: Main Science and Technology Indicators - OECD

Förändring i utgifter för egen FoU jämfört med föregående år efter sektor samt totalt. 2020 års priser, mnkr. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Grafik: Förändring i utgifter för egen FoU jämfört med föregående år efter sektor samt totalt. 2020 års priser, mnkr. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Antalet årsverken inom FoU-verksamhet ökade under 2020, men andelen som utförs av extern personal minskar

Cirka 121 100 årsverken utfördes inom FoU-verksamhet i Sverige under 2020. Detta innebar en ökning jämfört med 2019 om cirka 3 100 årsverken, eller 2,6 procent. Till skillnad från utgifterna syntes ökningar i antal årsverken inom samtliga sektorer, förutom i den privata icke-vinstdrivande sektorn, med mellan 1,3 procent för offentlig sektor och 2,9 procent för företagssektorn. Under 2020 beräknas privata icke-vinstdrivande sektorn ha stått för mindre än 1 procent av det totala antalet årsverken inom FoU i Sverige. Antalet beräknas vara oförändrat jämfört med 2019.

Det finns tydliga skillnader i utvecklingen sett till antalet årsverken som utförts av intern personal jämfört med extern personal. Antalet årsverken som utförts av extern personal, till exempel konsulter, minskade totalt med 6,3 procent mellan 2019 och 2020. I den offentliga sektorn var motsvarande minskning 20,0 procent. Det är möjligt att pandemin kan ha haft en effekt på utsträckningen till vilken konsulter anlitats för att utföra arbete inom FoU-verksamheten under 2020.

Antal samt andel av det totala antalet årsverken i egen FoU-verksamhet som utförs av intern respektive extern FoU-personal efter sektor. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Grafik: Antal samt andel av det totala antalet årsverken i egen FoU-verksamhet som utförs av intern respektive extern FoU-personal efter sektor. Privata icke-vinstdrivande sektorn är inte inkluderad i diagrammet.

Definitioner och förklaringar

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

Nyskapande: FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
Kreativitet: FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
Ovisshet: FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
Systematik: FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
Överförbarhet och/eller reproducerbarhet: FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

Egen FoU

FoU som har utförts i Sverige av enhetens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av enheten, i den egna FoU-verksamheten. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra.

FoU-årsverke

Ett årsverke motsvarar det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som ägnar halva sin arbetstid åt FoU gör alltså 0,5 FoU-årsverken. En person kan aldrig utföra mer än ett årsverke, även om personen i fråga har arbetat övertid.

Uppgifterna om externa årsverken inom egen FoU-verksamhet samlas in och publiceras från och med referensåret 2019. Uppgifterna bör tolkas med försiktighet.

Fastprisberäkning

I denna nyhet förekommer jämförelser över tid avseende utgifter för egen FoU. Således presenteras uppgifterna i 2020 års prisnivå för att ta bort eventuella priseffekter. För fastprisberäkning används en BNP-deflator. BNP till marknadspris i nominella och fasta priser används och publiceras här:

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter om forskning och utveckling 2021 publiceras i oktober 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Nils Adriansson

Telefon
010-479 42 78
E-post
nils.adriansson@scb.se