Till innehåll på sidan

Innovationsverksamhet i Sverige 2016–2018:

Stockholm, regionen med högsta genomsnittliga utgifter för innovationsverksamhet

Statistiknyhet från SCB 2020-04-17 9.30

Den senaste rapporten publicerad rörande innovationsundersökningen inkluderar ett kapitel rörande innovationsverksamhet fördelat efter Sveriges åtta riksområden. Nedan följer en sammanfattning av resultaten från kapitlet.

Andel innovationsverksamma företag jämt fördelad efter region

Andelen företag med innovationsverksamhet var högst i Småland med öarna, 61 procent tätt följt av Stockholm, 59 procent. Småland med öarna och Stockholm var de två regioner som låg över den genomsnittliga nivån för riket, 55 procent. Mellersta Norrland var riksområdet med lägst andel innovationsverksamma företag, 47 procent.

Andel företag med innovationsverksamhet åren 2016-2018

diagram

Sett till antalet innovationsverksamma företag inom regionen hade Stockholm de högsta genomsnittliga innovationsutgifterna exklusive FoU, 2,4 miljarder. Tätt följt av Väst- och Sydsverige.  Utgifter för egen FoU var den största av de tre utgiftsposterna för samtliga regioner. Småland med öarna, regionen med högst andel innovationsverksamma företag stod för cirka 5 procent av de innovationsrelaterade utgifterna, jämfört med Stockholm som stod för cirka 46 procent.

Genomsnittliga utgifter för innovationsutgifter exkl. FoU samt utgifter för egen samt utlagd forskning och utveckling år 2018. Mnkr

diagram

Företag kan få offentligt stöd från staten, stöd från Europeiska Unionen, stöd från kommuner och landsting, stöd genom EU-program såsom Horisont 2020, samt skatteavdrag för FoU.

Av företag med innovationsverksamhet uppgav 9 procent att de erhållit ekonomiskt stöd för sin innovationsverksamhet. I Övre Norrland uppgav 13 procent att de erhållit ekonomiskt stöd. Lägst andel företag som erhållit stöd för sin innovationsverksamhet återfanns i Norra Mellansverige och Stockholm, 7 procent. Andel företag som erhållit stöd för innovationsverksamhet är relativt jämnt fördelat över riskområdena.

Andel företag med innovationsverksamhet som fått stöd för sin innovationsverksamhet åren 2016-2018. Procent
RegionAndel företag
med stöd
för innovations-
verksamhet, totalt
KI, 95%
Stockholm 7 1
Östra Mellansverige 8 2
Småland med öarna 10 3
Sydsverige 10 2
Västsverige 10 2
Norra Mellansverige 7 3
Mellersta Norrland 10 4
Övre Norrland 13 5
Hela riket 9 1

Definitioner och förklaringar

Regional statistik

Resultaten redovisas på NUTS 2-nivå, vilket innebär att Sverige delas in i åtta riksområden. NUTS är den regionala indelning som används inom EU för statistikredovisning.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
fou-statistik@scb.se

Agnes Norberg

Telefon
010-479 40 15
E-post
agnes.norberg@scb.se

Alicja Markiewicz

Telefon
010-479 46 36
E-post
alicja.markiewicz@scb.se