Till innehåll på sidan

Delmål 13.2 - Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Senast uppdaterad: 2021-03-15

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Indikator 13.2.1 - Antal länder som har nationellt bestämda bidrag, långsiktiga strategier, nationella anpassningsplaner och anpassningskommunikation så som rapporterats till UN FCCC-sekretariatet

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 13.2.2 - Totala utsläpp av växthusgaser

Nyckeltal

2020

46miljoner ton

utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, i koldioxidekvivalenter

2019

51miljoner ton

utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser, i koldioxidekvivalenter

Diagram

Utsläpp av växthusgaser, produktionsbaserade och territoriella

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

13.2.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB och Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor, Naturvårdsverket

Territoriella utsläpp mäter utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Produktionsbaserade utsläpp redovisar utsläpp från svenska ekonomiska aktörer oavsett var i världen utsläppen sker. För att justera för skillnaden mellan produktionsperspektiv och det territoriella perspektivet används en så kallad residensjustering, som framförallt justerar transportrelaterade utsläpp. För att följa upp klimatmål i Sverige och internationellt används territoriella utsläpp.

Se även Sveriges MILJÖMÅL, Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 13.2.3(N) - Statliga anslag inom klimatområdet som andel av totala budgeten

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar