Till innehåll på sidan

Agenda 2030 – globala målen

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från hur vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen går vi mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket får allvarliga konsekvenser för ekosystem, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång och ökade naturkatastrofer.

Läs mer om mål 13 på globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram.

Delmål 13.1 - Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer

Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

Indikator 13.1.1 - Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer

Nyckeltal

2020

464 032personer

är antalet döda, saknade och drabbade personer till följd av katastrofer i Sverige

Tabell

Döda, saknade och direkt drabbade personer till följd av katastrofer

Antal och per 100 000 invånare

  Döda och saknade Drabbade Döda, saknade och drabbade
  totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare totalt per 100 000 invånare
2020 9 265 89 454 757 4 381 464 032 4 471
2019 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0
2014 1 0,010 2 0,021 3 0,031
2013 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0
2007 3 0,033 .. .. .. ..
2006 0 0 0 0 0 0
2005 7 0,077 .. .. .. ..

Källa: MSB, kontakta MSB för mer information

Uppgift markerad med .. innebär att data är ofullständiga eller ej tillgängliga.

Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser inträffat.

Antal döda och saknade avser personer döda eller saknade som direkt konsekvens av en händelse.

Antal drabbade inkluderar antal sjuka och skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller förstörd.

Statistiken för år 2020 gäller döda och smittade av covid 19.

Åren 2005-2014 är referensperiod för denna indikator enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Data insamlade av MSB för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering. Befolkningsdata från SCB.

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Indikator 13.1.2 - Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering 

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Indikator 13.1.3 - Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 13.2 - Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

Indikator 13.2.1 - Antal länder som har nationellt bestämda bidrag, långsiktiga strategier, nationella anpassningsplaner och anpassningskommunikation så som rapporterats till UN FCCC-sekretariatet

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Indikator 13.2.2 - Totala utsläpp av växthusgaser

Nyckeltal

2020

48miljoner ton

utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, i koldioxidekvivalenter

2020

46miljoner ton

utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser, i koldioxidekvivalenter

Diagram

Utsläpp av växthusgaser, produktionsbaserade och territoriella

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

13.2.2

Källa: Miljöräkenskaper, SCB och Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor, Naturvårdsverket

Territoriella utsläpp mäter utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Produktionsbaserade utsläpp redovisar utsläpp från svenska ekonomiska aktörer oavsett var i världen utsläppen sker. För att justera för skillnaden mellan produktionsperspektiv och det territoriella perspektivet används en så kallad residensjustering, som framförallt justerar transportrelaterade utsläpp. För att följa upp klimatmål i Sverige och internationellt används territoriella utsläpp.

Se även Sveriges MILJÖMÅL, Utsläpp av klimatpåverkande gaser

Indikatorns framställning och kvalitet (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-09-07

Indikator 13.2.3(N) - Statliga anslag inom klimatområdet som andel av totala budgeten

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 13.3 - Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar [redovisas ej]

Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Indikator 13.3.1 - Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning

Denna indikator är under utveckling och/eller insamling pågår på internationell nivå

Delmål 13.a - Implementera FN:s ramkonvention om klimatförändringar [redovisas ej]

Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.

Indikator 13.a.1 - Mobiliserad och tillhandahållen summa i US-dollar per år i relation till det fortsatt existerande gemensamma åtagandet att mobilisera 100 miljarder US-dollar

Denna indikator redovisas inte för enskilda länder

Indikator 13.a.2(N) - Andel av svenskt bistånd till klimat

Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.

Denna indikator redovisas i kommande publiceringar

Delmål 13.b - Främja mekanismer för att höja förmågan till klimatrelaterad planering och förvaltning [redovisas ej]

Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

Indikator 13.b.1 - Antal av de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling med nationellt bestämda bidrag (NDCs), långsiktiga strategier, nationella anpassningsplaner, strategier så som rapporterats i anpassningskommunikation och nationella kommunikationer

Denna indikator redovisas enbart för utvecklingsländer