Till innehåll på sidan

Industrins varuproduktion (IVP)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken över industrins varuproduktion ska beskriva värdet, och mängden av de varor och därtill sammanhörande tjänster, som den svenska industrin producerat under året.

Inom Sverige används statistiken främst av samhällets organ och näringslivets organisationer. De främsta användningsområdena är för beräkning av BNP och indikatorer kopplade till den svenska industriproduktionen. Det svenska EU-medlemskapet har även inneburit att den svenska produktionsstatistiken fått större internationell betydelse. Industrins varuproduktion ingår i en inom EU-samordnad undersökning, PRODCOM (Produktionsstatistik inom Gemenskapen).

Instruktioner

Vanliga frågor

Vilka ingår i undersökningen?

Alla företag som uppfyller kriterierna av minst 20 anställda (i vissa fall tio anställda) samt har industriell verksamhet ingår i undersökningen. Även mindre företag med en nettoomsättning över 75 miljoner kronor föregående år ingår. (Se även nedan Är vi skyldiga att lämna uppgifter)

Industriell tjänst eller egenproducerad vara?

Om man bearbetar en redan befintlig vara, till exempel genom blekning, lackering eller slipning, så är det vanligen fråga om en industriell tjänst (annan bearbetning). För att det ska vara fråga om montering ska arbetet utföras på plats hos kunden. (Se även Instruktioner).

Kan vi få anstånd?

Om ni inte hinner skicka in blanketten till sista svarsdatum, så kontakta oss. Normalt sätt så är det inga problem att förlänga svarstiden med en till två veckor. Ni underlättar dock vårt arbete genom att skicka e-post eller ringa. Glöm inte att ange organisationsnummer.

Vad händer om vårt företag har bytt bransch?

Om företaget eller arbetsstället inte hade någon industriverksamhet under undersökningsåret – kontakta oss så att vi kan ta bort det från undersökningen.

Vad gör vi om vi vill lämna uppgifter på en pappersblankett istället?

Om ni vill lämna uppgifterna på pappersblankett – kontakta oss.

Sker någon jämförelse mellan uppgifter vi lämnat till Industrins varuproduktion och Utrikeshandeln?

Uppgifter om export som företaget/arbetsstället har lämnat till Utrikeshandeln/Tullen jämförs med de uppgifter som lämnas till Industrins varuproduktion. I flertalet fall bör de största varunumren överensstämma mellan undersökningarna.

Sker någon jämförelse mellan uppgifter vi lämnat till Industrins varuproduktion och Företagens ekonomi?

Uppgifter som lämnas i rubricerad undersökning är bland annat nettoomsättning samt industriverksamhet. Dessa uppgifter ska vanligen överensstämma med uppgifter i Industrins varuproduktion.

Eftersom Industrins varuproduktion ligger före i tiden så är det viktigt att det är rätt från början för att undvika sena revideringar.

Är vi skyldiga att lämna uppgifter?

Det är en lagstadgad skyldighet att lämna uppgifter till SCB. I Svensk författningssamling (SFS 2001:99, SFS 2001:100) anges detta. Företag som ej skickar in uppgifter kan föreläggas med och tilldömas vite.

De senaste åren har vi tyvärr behövt använda detta förfarande för att kunna få tillräcklig kvalitet på uppgifterna. SCB:s särskilda föreskrifter som avser statistik över Industrins varuproduktion finns i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:33), 1 § och 4 § ändrad genom (SCB-FS 2022:29).

Vad händer om vårt företag rapporterar känsliga uppgifter som vi inte vill ska publiceras?

Företag med känsliga uppgifter kan vända sig till SCB och begära att uppgifterna inte ska ingå i redovisningen i Statistikdatabasen.

Vad gör vi om vi behöver en engelsk blankett?

Om ni vill ha en blankett på engelska kan ni välja engelsk blankett när ni har loggat in.

Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag?

Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och organisationer, därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller någon annan myndighet har beviljats medel att ersätta företagen med för inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

Ta del av den färdiga statistiken

Preliminära resultat publiceras tidigast 30 juni året efter undersökningsåret. Endast produktionssiffror som klarar de strikta sekretesskraven kommer då att publiceras.

I april året därpå publiceras i Statistikdatabasen uppgifter per detaljerat varunummer. Publicering sker under ämnesområdet näringsverksamhet.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99). Företag som ej fullgjort sina skyldigheter kan därmed föreläggas med och tilldömas vite. SCB:s särskilda föreskrifter som avser statistik över Industrins varuproduktion finns i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:33), 1 § och 4 § ändrad genom (SCB-FS 2022:29).

Alla uppgifter rörande enskilda företag som lämnas i undersökningen är sekretesskyddade enligt sekretesslagen (2009:400).

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

E-post
ivp@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ivp