Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:33

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion;

Publicerad: 2021-12-10

Hämta föreskriften:

 beslutade den 7 december 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1577 av den 21 september 2020 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 

2 § Uppgifter om industrins varuproduktion ska lämnas till SCB av företag som bedriver verksamhet inom SNI 05-33 eller inom SNI 38.320 enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. 

3 § Uppgifter ska lämnas senast den 20 februari varje år och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter ska lämnas vid en senare tidpunkt. 

4 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med beteckningen Industrins varuproduktion (bilaga). De för året gällande varunumren återfinns på scb.se/ivp under rubriken "Aktuella varunummer 2021". 

Denna författning träder i kraft den 24 januari 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2020:28) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Birgitta Strömberg
(Ekonomisk statistik och analys)