Till innehåll på sidan

Vanliga frågor från företagare om att lämna uppgifter

Vad ska svaren användas till?

Dina uppgifter till SCB har betydelse för hur regeringen kan och ska utforma den ekonomiska politiken. Uppgifterna utgör dessutom underlag till beslut om ekonomiska överväganden i EU.

Regeringen, riksdagen och Riksbanken lägger kontinuerligt fram förslag och tar beslut som rör det enskilda företagets vardag. Det är viktigt att komma ihåg att det enskilda företagets uppgiftslämnande är en del av det underlag som ligger till grund för de besluten.

Vilken direkt nytta har jag som företagare av statistiken?

Du kan ha stor nytta av uppgifter som lämnats till SCB när du analyserar och planerar ditt företags verksamhet. Du kan jämföra ditt företag anonymt med andra företag i samma eller liknande branscher, och få svar på exempelvis följande frågor:

  • Är företagets lönsamhet högre eller lägre än andra företag i branschen?
  • Hur ser företagets produktivitet ut jämfört med företag med en likartad produktion och förutsättningar?
  • Hur utvecklas din bransch i Sverige och i EU-länderna?

Undersökningen passar inte in på företagets verksamhet, vad ska jag göra?

I och med att urvalen är indelade i olika branschgrupper, kan ett företag som har fel branschkod, komma att ingå i undersökningar som de inte tycker passar för företagets verksamhet. Om företaget har ändrat inriktning eller bytt bransch, är det därför viktigt att informera SCB:s Företagsregister om detta på grund av att urvalen dras därifrån. Informera även den aktuella undersökningen.

Vill du veta ditt företags SNI-kod?

Du kan enkelt söka fram SNI-koden på den här sidan: Sökning efter SNI-kod

Varför är jag skyldig att lämna uppgifter till SCB?

I flertalet undersökningar där företag är uppgiftslämnare råder uppgiftsskyldighet. Det beror på att statistiken betraktas som så viktig i samhället, och utan uppgiftsskyldighet får vi in färre svar på undersökningarna. Kvaliteten på statistiken riskerar då att bli sämre. Det kan i sin tur leda till sämre underlag för viktiga samhällsbeslut.

Varför är vi med i samma undersökning igen?

Urvalssystemet är uppbyggt med målsättningen att samma företag ska ingå några år i rad i samma undersökning. Detta för att inte för många företag ska bytas ut samtidigt, då det skulle kunna medföra missvisande skiftningar i statistiken. Antalet år som ett företag ingår i en undersökning varierar, beroende på hur många företag som kommer till eller avslutas, och hur många företag som finns i samma bransch och storleksklass.

Finns det en gräns för hur många undersökningar ett företag kan ingå i?

Nej, det finns ingen gräns, men vårt urvalssystem är uppbyggt för att kunna sprida undersökningarna på så många företag som möjligt.

I en del branscher finns det inte så många företag och då kan alla, eller nästan alla, företag i branschen behöva ingå i urvalet. De största företagen är så dominerande att de behöver ingå i alla undersökningar.

Kan ni fråga någon annan istället?

Utvalda företag som inte medverkar kan inte ersättas av andra. Om SCB ska kunna producera tillförlitlig statistik är det viktigt att de utvalda företagen deltar. Statistik med högt bortfall riskerar att bli missvisande och kan i värsta fall leda till felaktiga uppfattningar bland företrädare för stat och näringsliv, opinionsbildare och andra användare.

Kan man avsäga sig allt deltagande?

Nej. Enligt Lagen (2001:99) om den officiella statistiken är näringsidkare, det vill säga alla som driver näringsverksamhet (till exempel företag och organisationer), skyldiga att lämna uppgifter till den officiella statistiken.