Till innehåll på sidan

Att lämna uppgifter i SCB:s individundersökningar

Har någon av SCB:s intervjuare varit i kontakt med dig och frågat om du vill vara med i en av våra undersökningar? Eller har du ett missat samtal från oss?

Vi ringer oftast från telefonnumret 010-479 52 00. Ring tillbaka så berättar vi mer om undersökningen. 

Din medverkan är ett viktigt bidrag till samhället och demokratin. Tack vare dina uppgifter kan SCB producera statistik av hög kvalitet, som bland annat används som underlag för politiska beslut. 

När du medverkar i en individ- eller hushålls­undersökning får du veta

  • varför din medverkan är värdefull
  • hur resultaten kommer att användas
  • varför undersökningen genomförs
  • att du själv avgör om du vill delta
  • hur dina uppgifter samlas in och bearbetas
  • att lämnade uppgifter skyddas av sekretesslagen
  • vem du kontaktar för mer information.

Ditt svar är viktigt

Genom att vara med bidrar du till att de fakta vi får från undersökningen blir mer tillförlitliga – ju fler som svarar desto bättre. Varje utvald person är lika viktig, oavsett om man är ung eller gammal, frisk eller sjuk, om man arbetar eller inte.

Intervjuerna kan spelas in eller medlyssnas

Intervjuerna spelas in och i vissa fall lyssnar en kollega med under intervjun, men bara om du går med på det. Syftet är att vi ska bli bättre på att göra frågeformulär och på att genomföra intervjuer. Alla de inspelade intervjuerna raderas inom fyra veckor. Inspelningarna skyddas av offentlighets- och sekretesslagen samt EU:s dataskyddsförordning.

Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

SCB försäkrar att

  • varje undersökning syftar till att ge statistik av god kvalitet, om det svenska samhällets nuläge och utveckling - för beslutsfattare, opinionsbildare och forskare
  • lämnade uppgifter förvaras säkert
  • ingen person kan identifieras vid publicering av resultat.