Till innehåll på sidan

Vanliga frågor från privatpersoner om att lämna uppgifter

Har du fått ett samtal från telefonnumret 010-479 52 00?

Då har sannolikt någon av SCB:s intervjuare varit i kontakt med dig för att fråga om du vill vara med i en av våra undersökningar. 

Din medverkan är ett viktigt bidrag till samhället och demokratin. Tack vare dina uppgifter kan SCB producera statistik av hög kvalitet, som bland annat används som underlag för politiska beslut. 

Jag vill gärna vara med i någon av SCB:s undersökningar. Hur gör jag?

Roligt att du vill vara med, men det är inte möjligt att själv anmäla sig till en undersökning från SCB. Det beror på att de personer som blivit utvalda har valts ut slumpmässigt. Det är viktigt att just den personen som blivit utvald svarar på undersökningen för att resultatet ska bli statistiskt korrekt.

Hur tar jag del av resultatet från en undersökning jag varit med i?

Det kan skilja sig mellan olika undersökningar. Oftast kan du hitta information om var resultatet presenteras i det informationsbrev som skickas hem till alla som blivit utvalda att delta. I SCB:s egna undersökningar presenteras resultatet på SCB:s webbplats.

Mig ska ni inte fråga om ni vill veta hur svenska folket har det. Jag har så speciella förhållanden.

Just därför är det särskilt viktigt att du är med. Man måste kunna visa att alla inte har det likadant.

Jag är utländsk medborgare/invandrare. Ska jag vara med?

Undersökningen gäller alla vuxna personer som bor i Sverige. Det är mycket viktigt att alla deltar i undersökningen så att man kan redovisa förhållanden för alla grupper i samhället.

Vad händer om jag inte kan svara på någon fråga?

Frågorna är i regel inte svåra att svara på. Frågorna är utarbetade tillsammans med expertis på området så att de är möjliga att besvara av de allra flesta. Därför är det viktigt att alla kommer med. Risken finns annars att man får en helt felaktig bild av hur de som svarat har det här i landet. Du avgör själv vilka frågor du kan och vill svara på.

Varför är ni intresserade av just mig?

Att vi frågar just dig beror på att du genom en statistisk metod valts ut för att representera flera hundra andra svenskar. Om du inte deltar blir de inte heller de representerade i undersökningen. Man kan nämligen inte ersätta den utvalda personen med någon annan, utan att resultaten riskerar att bli missvisande.

Jag är orolig att mitt privatliv blir offentligt, skyddas mina svar?

Det är vi mycket noga med. Svaren databehandlas och redovisas endast som statistik, det vill säga som siffror i tabeller och diagram. Vad en enskild person har svarat kan andra aldrig se. De uppgifter som lämnas skyddas enligt sekretesslagen. Alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.

Hur vet jag att det är en intervjuare från SCB som jag blivit uppringd av?

SCB skickar alltid ett informationsbrev till alla som har blivit utvalda att delta i våra undersökningar. Om ditt brev av någon anledning har kommit bort kan du alltid be intervjuaren att få ett nytt informationsbrev utskickat innan du ställer upp på intervjun.

Om du ändå skulle känna dig osäker kan du kontakta vår uppgiftslämnarservice och kontrollera att intervjuaren verkligen är anställd hos SCB.

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnarservice

Om du fått ett samtal från en person som felaktigt utgett sig för att arbeta på SCB, uppmanar vi dig att även kontakta polisen och anmäla det.

Har ett brev kommit fel?

Ibland sker förändringar i registren från det att vi dragit vårt urval av vilka personer som ska tillfrågas att vara med i en undersökning, till dess att informationsbrevet når mottagaren. Till exempel kan personen vi söker ha flyttat.

I sällsynta fall händer också att den person vi söker har avlidit. Vi beklagar de fall då detta inträffar, och är tacksamma att få meddelande om det. Kontaktuppgifter finns alltid med i informationsbrevet.

Jag vill inte svara på era undersökningar – kan jag låta bli?

Anledningen till att vi är angelägna att tillfråga dig och alla övriga urvalspersoner är att de undersökningar SCB gör är av stort samhällsintresse. Flera av SCB:s undersökningar görs på direkt uppdrag av regering och riksdag.

Det är viktigt för kvaliteten på den statistik som skapas via undersökningarna att så många som möjligt deltar. Resultatet av våra undersökningar används ofta som underlag för viktiga samhällsbeslut. Din medverkan är frivillig, men ett mycket viktigt bidrag.

Enligt beslut från regering och riksdag är det inte möjligt att ta bort dig från folkbokföringsregistret, som är det register som omfattar samtliga individer skrivna i Sverige. Det är från det registret SCB drar urval till de allra flesta undersökningarna.

Det går däremot att stryka en person från en pågående undersökning. Gör så här om du blivit utvald till en undersökning som privatperson som du inte vill vara med i:

  • Hör av dig till oss via kontaktuppgifterna i det brev du fått från oss.
  • Berätta vem du är så att vi kan identifiera rätt person och vilken undersökning det gäller.
  • Om du har tappat bort brevet kan du kontakta vår Uppgiftslämnarservice. Kontaktuppgifter till Uppgiftslämnarservice.

Kan jag få bli struken ur registret?

Nej, det kan du inte. Om vi tillät det skulle snart registret ha så stora luckor att det vore oanvändbart. Undersökningar baserar sig på slumpmässiga urval och för att urvalet ska bli representativt måste man ha en förteckning – ett register – över alla personer i riket. Om det vore luckor i registret skulle vi inte kunna uttala oss om hela befolkningen. Politiker och andra beslutsfattare vill ha så bra statistik som möjligt och därför har riksdagen beslutat att inga strykningar får göras i registret.