Till innehåll på sidan

Europeiska socialfonden

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Svenska ESF-rådet har bifallit ert projekt. Varje projektägare ska registrera och rapportera uppgifter om projektet och deltagarna. De registrerade uppgifterna kommer att användas för att ta fram kvartalsvisa och årliga rapporter bland annat till Europeiska Kommissionen, Svenska regeringen och strukturfonds-partnerskapen.

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag av Svenska ESF-rådet att samla in uppgifter om deltagare i de olika projekten. Uppgifterna ska rapporteras till SCB i kronologisk ordning. Det är därför viktigt att nya deltagare rapporteras in under den månad de startat sitt projektdeltagande och att slutdatum rapporteras under den månad deltagaren slutar i projektet.

Om tidigare inskickade filer måste justeras, måste även filer för samtliga månader efter den månad som justerats läsas in på nytt. Uppgifterna ska lämnas en gång per månad så länge projektet pågår.

Svenska ESF-rådet har valt att använda register i så stor utsträckning som möjligt. Alternativet till registerlösningen vore att projekten rapporterade färdiga indikatorer till ESF-rådet vilket bland annat skulle innebära ett betydligt merarbete för projekten.

Instruktioner

Läs igenom instruktionerna innan du börjar fylla i mallen.

Du kan använda den Excelfil som skickades med e-postbrevet eller så kan du ladda ner en ny fil som finns under Instruktioner efter inloggningen.

Tidsplan

Rapporteringen för en månad öppnar första dagen månaden efter. Uppgifterna ska skickas in inom fyra veckor efter avslutad månad.

Vanliga frågor

Vi har i vårt projekt personer som har skyddad identitet. Hur skriver vi personnumret?

Skriv ÅÅÅÅMMDDTf29 för kvinnor och Tf19 för män i rutan för personnummer. Förekommer fler deltagare i projektet som har samma födelsedatum, kan TF39, 59… användas för män och TF49, 69… för kvinnor.

Vi får ett felmeddelande om att dubblett på personnummer inte får förekomma, hur löser vi det?

Ta bort den/de rader som inte är aktuella för månaden eller summera deltagarens timmar vid behov.

Vi kan inte skicka in filen, vad är fel?

Läs felmeddelandet och försök rätta med utgångspunkt från det. Fungerar inte det – kontakta oss så hjälper vi till.

Vi fortsätter att få påminnelsemejl fast projektet är avslutat, varför?

Ni har troligtvis kvar någon månad som ni behöver rapportera uppgifter för, kontakta oss så undersöker vi vad som saknas.

Vi får ett meddelande om att ”undersökningens startdatum har passerats alternativt inte startat ännu” när vi loggar in, vad ska vi göra?

Rapporteringen för en månad öppnar första dagen månaden efter. Exempelvis, rapporteringen för januari månad öppnar första februari. Om alla öppna månader är redovisade kommer ni få detta meddelande när ni loggar in. Behöver något korrigeras? Kontakta SCB så låser vi upp!

Skillnader mellan ESFs rapporter och SCBs återrapport

Antal timmar kan skilja sig mellan olika rapporter på grund av olika avrundningssystem. Även antalet deltagare i kategorierna Nya deltagare och Avslutade deltagare kan i vissa fall skilja sig på grund av olika orsaker. Om ni upplever större skillnader kan ni i första hand mejla oss och be om en återrapport att använda som stöd vid kontakt med er ESF-handläggare.

Ta del av den färdiga statistiken

Publicering av resultatet sker på Svenska ESF-rådets webbplats.

Juridisk information

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda individer att kunna identifieras. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda personer att kunna identifieras.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

ESF+

Inloggningsuppgifter för den nya programperioden ESF+ (2021-2027) skickas ut tidigast i början på maj månad.

Fram tills att ni fått inloggningsuppgifter kan ni spara uppgifter i excel-mallen för deltagar-redovisning ni fått av ESF-rådet.

Då har ni uppgifterna klara när det sedan blir dags att logga in och månads-rapportera.

Kontakta oss

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/esf