Till innehåll på sidan

Värdepappersinnehav (VINN)

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Statistiken om värdepappersinnehav är en undersökning som genomförs av SCB på uppdrag av Riksbanken. Här finns information om undersökningen och kontaktpersoner på SCB. Inrapporteringen sker via en separat inrapporteringssida, se länk under Lämna dina uppgifter.

Statistiken om värdepappersinnehav innehåller uppgifter om svenska placerares innehav av värdepapper, värdepapper för värdepapper. Det främsta syftet med insamlingen är att tillgodose behov inom stabilitetsarbetet och i den penningpolitiska analysen. Statistiken om värdepappersinnehav gör det möjligt att, vid exempelvis internationella finansiella kriser, analysera exponeringar och spridningsrisker för svenska värdepappersportföljer.

Förordningar och regelverk

Instruktioner

För att underlätta uppgiftslämnandet finns dokument som beskriver hur insamlingen går till. Då rapporteringen skiljer sig något mellan olika uppgiftslämnare hittar du här allmän dokumentation, vidare information återfinns under respektive uppgiftslämnargrupp enligt uppdelning nedan. Har du några frågor kring materialet är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter till höger.

Instruktioner och XML-scheman för grupper av uppgiftslämnare

Monetära finansinstitut (MFI)

Systemviktiga institut (bankgrupper)

Värdepapperscentraler

Förvaltare

AP-fonder, försäkringsföretag, understödsföreningar med flera

Användarhandledningar

Inrapportering Indataportalen (pdf)

Inrapportering maskin-till-maskin (pdf)

SCB:s produktionscykel och hantering av revideringar för VINN och KRITA (pdf)

Documents in English

User manual – reporting in the Indata portal (pdf)

User manual machine-to-machine reporting (pdf)

Statistics Sweden’s production cycle and handling of revisions for VINN and KRITA (pdf)

Datum för rapportering av VINN

  Månadsrapportör Kvartalsrapportörer
Referensmånad V40 V10 V42 V50 V60
November 2017 1–21 december* - - - -
December 2017 1–22 januari* 1–22
januari
2018
1–29
januari
2018*
1–24
januari
2018*
1–24
januari
2018*
Januari 2018 1–14 februari - - - -
Februari 2018 1–14 mars - - - -
Mars 2018 1–16 april 1–23
april
2018
1–23
april
2018
1–18
april
2018
1–18
april
2018
April 2018 1–16 maj - - - -
Maj 2018 1–15 juni - - - -
Juni 2018 1–14 juli 1–20
juli
2018
1–20
juli
2018
1–17
juli
2018
1–17
juli
2018
Juli 2018 1–14 augusti - - - -
Augusti 2018 1–14 september - - - -
September 2018 1–12 oktober 1–19
oktober
2018
1–19
oktober
2018
1–16
oktober
2018
1–16
oktober
2018
Oktober 2018 1–14 november - - - -
November 2018 1–14 december - - - -
December 2018 1–15 januari 1–22
januari
2019
1–22
januari
2019
1–17
januari
2019
1–17
januari
2019

*Förlängd rapporteringsfrist i samband med rapporteringsens införande. Mer information finns i RBFS 2016:1.

Ta del av den färdiga statistiken

För denna undersökning förekommer ingen publicering.

Juridisk information

Uppgifterna samlas in med stöd av Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna . Uppgifterna skyddas enlig offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgiftsplikt föreligger enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och Riksbankens föreskrifter RBFS (2016:1) (pdf) om rapportering av innehav av värdepapper.

Kontakta oss

Hanna Wäin

Telefon
010-479 43 68

Emil Jansson

Telefon
010-479 43 57

E-post
vinn@scb.se
Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/vinn