Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Syftet med denna undersökning är att ta fram underlag för Sveriges officiella statistik inom energiområdet. Undersökningen ska kartlägga produkter med ursprung i råolja samt flytande biobränslen och granskar flöden in till Sverige, lagernivåer och leveranser inom Sverige samt flöden ut från Sverige. Detta är en totalundersökning som inkluderar alla företag som hanterar 500 ton eller mer gällande import, export eller lager i Sverige.

Huvudanvändare av statistiken är Energimyndigheten, oljebolagen, näringsdepartementet, SCB (nationalräkenskaper och miljöstatistik), branschorganisationer, företag, Eurostat, OECD/IEA, FN/ECE.

Statistiken används som underlag för månatlig uppföljning av tillförsel och användning av bränslen för bland annat prognoser över energiförsörjning, beredskapsplanering, marknadsanalyser samt för överväganden beträffande energipolitikens mål och inriktning. Denna statistik är underlag för rapportering av månatlig och årlig oljestatistik och av årlig kolstatistik (preliminär och definitiv) till OECD/IEA, Eurostat och FN/ECE.

Instruktioner

Instruktioner om hur ni fyller i blanketten finns på webbsidan när ni loggat in med era inloggningsuppgifter, på sidan som kommer efter era kontaktuppgifter. Instruktionerna finns där tillgängliga via länken; Instruktioner Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik. Instruktionerna finns även tillgängliga via de länkar som fortlöpande finns i blanketten.

Observera att instruktionerna har uppdaterats. Vi rekommenderar er därför att ta del av dem.

Tidsplan

Mätmånader 2019 Sista svarsdatum
Januari 20 februari
Februari 20 mars
Mars 20 april
April 20 maj
Maj 20 juni
Juni 20 juli
Juli 20 augusti
Augusti 20 september
September 20 oktober
Oktober 20 november
November 20 december
December 20 januari

Ta del av den färdiga statistiken

Undersökningens resultat publiceras månadsvis på SCB:s webbplats omkring den 17:e.

Till resultatet av undersökningen

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) (pdf). Skyldighet föreligger även för uppgiftslämnandet till Energimyndigheten (SFS 1982:1004).

Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens (2009:400) bestämmelser. När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99)  och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.

Mer information om hur SCB behandlar era personuppgifter hittar ni under personuppgifter.

Inför 2019

Uppdatering av kontroller

Under 2019 kommer vi att fortsätta arbetet med att uppdatera våra automatiska granskningskontroller, i syfte att förbättra kontrollernas träffsäkerhet på relevanta avvikelser. 

Eftersom vi inte kan ändra alla kontroller samtidigt, kommer vi att fortsätta stänga blanketten under några dagar vid varje månadsslut. Under tiden blanketten är stängd kommer ni inte att kunna logga in i blanketten. Information om vilka dagar blanketten är stängd kommer att finnas på webbsidan när ni loggat in med era inloggningsuppgifter. 

Nya bolag

Det kommer eventuellt tillkomma fler företag i undersökningen i början på mars, då Energimyndigheten går ut med information om nya lagringsskyldiga företag för petroleumprodukter för år 2019/2020. Vi kommer då att återkomma till er om vilka dessa företag är. Eventuellt tillkomna företag kommer att ingå i undersökningen från och med mars månad.

 

Kontakta oss

Vardagar
08:00–16:30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mabra