Till innehåll på sidan

Internationella riktlinjer för statistik

SCB följer flera internationella riktlinjer i sitt arbete. Det handlar bland annat FN:s grundläggande principer för officiell statistik och riktlinjerna för europeisk statistik. Här listas de viktigaste dokumenten.

FN:s grundläggande principer för statistik

FN:s grundläggande principer för officiell statistik antogs av FN:s generalförsamling 2014. De beskriver bland annat den officiella statistikens ställning i ett demokratiskt samhälle.

Riktlinjer för europeisk statistik

Eurostat och medlemmarna i ESS har gemensamt har tagit fram riktlinjer för det europeiska statistiksystemet (European Statistics Code of Practice). Dessa är normgivande för utveckling, produktion och spridning av europeisk statistik. Medlemmarna i ESS utvärderas mot riktlinjerna med jämna mellanrum. De rekommendationer som utvärderingen resulterar i följs noggrant upp varje år.

ISI:s yrkesetiska riktlinjer

Den internationella organisationen ISI (International Statistical Institute) har utarbetat yrkesetiska riktlinjer för sina medlemmar, däribland SCB. De handlar om statistikerns förhållningssätt i arbetet.