Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:21

Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektor

Publicerad: 2019-09-02

Medlingsinstitutets föreskrifter
om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektor;

beslutade den 22 augusti 2019.

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förord-ningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till konjunkturstatistik om löner för anställda inom den privata sektorn, avseende förhållandena under varje kalendermånad årligen, ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den femtonde dagen i närmast efterföljande månad.
Uppgifterna ska lämnas av med statistisk metod utvalda företag.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad blankett Konjunkturstatistik, löner för privat sektor.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2020, då Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2012:3) om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom privat sektor upphör att gälla.

På Medlingsinstitutets vägnar 

CARINA GUNNARSSON
(Generaldirektör)

Per Ewaldsson
(Chefsjurist)