Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2002:27

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänster

Publicerad: 2003-01-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen- ES/TN (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om transportföretagens export och import av transporttjänster skall på begäran lämnas till SCB varje kvartal av företag som bedriver verksamhet enligt kod 60, 62, 63 exkl. 63.22 i Svensk näringsgrensindelning (SNI2002) och som valts ut med statistisk metod.
De uppgifter som skall lämnas avser frakter och personbefordran och framgår närmare av bilaga 1. Uppgifterna skall redovisas fördelade på olika tjänsteslag och på begäran av SCB fördelade på länder. Uppgifterna skall lämnas till SCB på särskild blankett

2 § Uppgifterna skall avse förhållanden under kalenderkvartal och lämnas till SCB senast den femtonde dagen under den närmast efter kvartalets slut följande månaden. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter skall lämnas vid senare tidpunkt.
______________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2003.