Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2003:22

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om industrins varuproduktion. Upphörande

Publicerad: 2004-01-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att SCB:s föreskrifter (SCB-FS 1998:4) om uppgifter till statistik om industrins varuproduktion skall upphöra att gälla den 1 januari 2004.