Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2009:21

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om outhyrda lägenheter

Publicerad: 2009-08-31

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Fastighetsägare till hus med hyreslägenheter ska på begäran lämna uppgifter för statistik till SCB. Uppgifterna ska lämnas av ägare som valts ut genom statistiska metoder.

2 § Uppgifterna ska lämnas en gång vartannat år och senast tre veckor efter det att de begärts. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketterna med beteckningen Antal bostadslägenheter och antal outhyrda Privata (bilaga 1) och Antal bostadslägenheter och antal outhyrda Allmännyttiga bostadsföretag (bilaga 2) Uppgifterna ska avse förhållandena den 1 september det år undersökningen genomförs. Fråga sju i blanketten med benämningen Antal bostadslägenheter och antal outhyrda Privata är frivillig och fråga fem i blanketten med benämningen Antal bostadslägenheter och antal outhyrda Allmännyttiga bostadsföretag är frivilliga att besvara.
__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 augusti 2009