Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2010:06

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn;

Publicerad: 2010-04-12

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata
sektorn ska på begäran lämnas till SCB. Undersökningen är uppdelad på två insamlingstillfällen per år.
Uppgifterna ska lämnas av de företag och enskilda näringsidkare som valts ut med statistiska metoder.
De begärda uppgifterna ska lämnas antingen den andra onsdagen i maj eller den första fredagen i oktober.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogade blankett med beteckning NA YREG. Yrkesuppgifterna
ska vara kodade enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

3 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt än vad som
anges i 1§.
__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 12:e april 2010 då Statistiska centralbyråns föreskrift (SCB-FS 2008:10) om uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn upphör att gälla.

SCB-FS 2022:10

Bilagor: