Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2022:10

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2010:6) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn;

Publicerad: 2022-03-08

beslutade den 1 mars 2022. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken att 1 § och bilagan till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2010:6) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn ska ha följande lydelse. 

1 § Uppgifter till statistik över yrken för anställda och enskilda näringsidkare inom den privata sektorn ska på begäran lämnas till SCB. Undersökningen sker vid ett insamlingstillfälle per år.

     Uppgifterna ska lämnas av de företag och enskilda näringsidkare som valts ut med statistiska metoder. Undersökningen skickas ut under andra kvartalet. De begärda uppgifterna ska lämnas senast tre veckor efter utsändningsdatum. 

Denna författning träder i kraft den 1 april 2022. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Mikael Fredberg
(Social statistik och analys)

SCB-FS 2010:06