Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2011:02

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för fastighetsägare att lämna uppgifter till statistik om hyror i bostadslägenheter;

Publicerad: 2011-03-01

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Ägare till hus i vilka lägenheter upplåts med hyresrätt ska på begäran lämna uppgifter till SCB. Uppgifterna ska lämnas av de ägare som valts ut genom statistiska metoder.

2 § Uppgifterna ska lämnas senast den 31 maj varje år och avse förhållandena under det senast förflutna kalenderåret samt den månad innevarande år från vilken ny hyra gäller. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämningen Hyror i bostadslägenheter (bilaga 1).


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2011, då myndighetens föreskrifter (SCB-FS 2009:4) om uppgifter till statistik om bostäder och hyror upphör att gälla.