Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2012:21

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till sysselsättningsstatistik för privat sektor;

Publicerad: 2012-11-30

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter om sysselsättning ska på begäran lämnas till SCB. Uppgifterna ska lämnas av företag inom den privata sektorn som valts ut med statistiska metoder.

2 § Arbetsställen som vid urvalstillfället har färre än 100 anställda ska lämna uppgifter en gång per kvartal. Arbetsställen som vid urvalstillfället har fler än 100 anställda ska lämna uppgifter en gång per kalendermånad.

3 § Uppgifterna ska lämnas senast den tjugonde i den månad som följer den period som avses i 1 och 2 §§. Om den tjugonde infaller på en helgdag lämnas uppgifterna närmast följande vardag. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt.

4 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogade sex blanketter med beteckningen KSP. De arbetsställen som blivit utvalda att medverka i undersökningen ska svara på den av de sex blanketterna som företaget erhållit.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 december 2012 då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2008:20) om uppgifter till sysselsättningsstatistik för privat sektor upphör att gälla.