Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2015:14

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster;

Publicerad: 2015-03-23

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster ska på begäran lämnas till SCB. Uppgifterna ska lämnas av företag med verksamhet inom Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. (SNI kod 62), Uthyrning och leasing (SNI kod 77), Utbildning (SNI kod 85), Hälso- och sjukvård (SNI kod 86), Vård och omsorg med boende (SNI kod 87), Öppna sociala insatser (SNI kod 88), Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet (SNI kod 90), Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. (SNI kod 91), Spel- och vadhållningsverksamhet (SNI kod 92), Sport-, fritids- och nöjesverksamhet (SNI kod 93) och Andra konsumenttjänster (SNI kod 96). Koderna följer Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007). Uppgifterna ska lämnas av företag som valts ut genom statistiska metoder.

2 § De begärda uppgifterna ska lämnas senast den 22 maj varje år och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår. Om företaget har haft brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år undersökningen genomförs.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogade blanketter med beteckningen DFO/FU – TFF Ng:62, DFO/FU – TFF Ng:77, DFO/FU – TFF Ng:85, DFO/FU – TFF Ng:86, DFO/FU – TFF Ng:87, DFO/FU – TFF Ng:88, DFO/FU – TFF Ng:90, DFO/FU – TFF Ng:91, DFO/FU – TFF Ng:92, DFO/FU – TFF Ng:93 och DFO/FU – TFF Ng:96.

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 2 §.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2014:11) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster, upphör att gälla.