Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2015:03

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer;

Publicerad: 2015-01-23

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter om Sveriges utförsel och införsel av varor till och från EU:s övriga medlemsländer ska på begäran lämnas till SCB för produktion av statistik. Statistiken avser underlag till EU:s statistik om handel mellan EU:s medlemsländer; Intrastat

2 § De som ska lämna uppgifterna är sådana juridiska och fysiska personer som är registrerade för mervärdesskatt och som under en period om tolv månader har haft en införsel från dessa länder som uppgår till ett värde om minst 9 000 000 SEK eller en utförsel till dessa länder som uppgår till ett värde om minst 4 500 000 SEK.

3 § De uppgifter som ska lämnas avser

  • mottagande eller avsändande medlemsland
  • transaktionstyp
  • statistisk varukod
  • nettovikt i kilo; med undantag för varukoder angivna i den av SCB framtagna förteckningen om viktuppgifter som lämnas frivilligt
  • annan kvantitet än nettovikt för vissa varukoder
  • fakturerat värde i kronor för redovisade varuposter.

4 § De juridiska och fysiska personer som är registrerade för mervärdesskatt och som har en årlig utförsel på minst 150 000 000 SEK respektive årlig införsel på minst 80 000 000 SEK, ska på begäran av SCB för en månad per kalenderår även lämna uppgift om statistiskt värde för redovisade varor.

5 § Uppgifterna enligt 3 § ska lämnas senast den tionde arbetsdagen i varje kalendermånad, eller vid den senare tidpunkt som bestäms av SCB, och avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden. Uppgifterna ska lämnas från och med den månad värdet av utförsel eller värdet av införsel uppnår de angivna beloppen i 2 §. Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form.

6 § Uppgifter enligt 4 § är aktuella för insamling cirka vart femte år. Insamlingen kommer att föregås av en begäran.


Dessa föreskrifter träder i kraft den. 6 februari 2015, då SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2010:15) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat) upphör att gälla.