Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:02

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om industrins vattenanvändning;

Publicerad: 2016-02-04

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik över industrins vattenanvändning ska på begäran lämnas till SCB vart femte år senast den tidpunkt som SCB bestämmer. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående år.

2 § Uppgifter ska lämnas av företag som valts ut med statistisk metod bland företag inom branscherna gruv- och mineralindustri samt tillverkningsindustri (SNI 07-33) samt av alla företag inom energisektorn (SNI 35) exklusive kärnkraft och vattenkraft.

3 § De uppgifter som ska lämnas avser företagets vattenuttag från egen vattentäkt, inköpt vatten, användningen av vattnen för olika ändamål, samt vattenutsläpp.

4 § Uppgifterna ska lämnas elektroniskt i enlighet med specifikationerna i bilagan eller skriftligen på den blankett som erhålls vid begäran från SCB.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 februari 2016 då Statistiska centralbyråns föreskrift (SCB-FS 2000:30) om uppgifter till statistik om industrins årliga energi- och vattenanvändning upphör att gälla.

Bilagor: