Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:25

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex;

Publicerad: 2016-11-15

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Branscher som säljer konsumentvaror eller konsumenttjänster ska lämna uppgifter som behövs för undersökningen om konsumentprisindex till SCB. Uppgifterna ska lämnas en gång per månad i den vecka då den 15:e infaller.

För uppgifter om hyreslägenheter gäller att de ska lämnas varje månad fram tills fastighetsägaren har justerat för det aktuella årets hyra. Utöver det ska uppgifter lämnas i december månad.

För uppgifter om bostadsrättslägenheter gäller att de ska lämnas varje kvartal fram tills bostadsrättsföreningen kan uppge månadsavgiften för resten av året. Om SCB vid enstaka tillfällen bedömer att det finns särskilda skäl för det, ska uppgifter om bostadsrättslägenheter även lämnas månatligen.

2 § Uppgifterna som ska lämnas avser priser på varor och tjänster, samtliga avsedda för privat konsumtion. Dessutom ska uppgifter lämnas om egenskaper hos varor och tjänster samt i särskilda fall omsättnings- eller kvantitetsuppgifter.

3 § De områden för vilka uppgifter ska lämnas är följande. Indelningen följer FN:s klassificering COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose).

  1. Livsmedel och alkoholfria drycker
  2. Alkoholhaltiga drycker och tobak
  3. Kläder och skor

Området omfattar även tyg, tråd, garn och liknande varor samt skrädderi-, skomakeri- och tvättjänster.

4. Boende

Området omfattar boendekostnader i egnahem, fritidshus och lägenheter i flerbostadshus.

Uppgifter om boendekostnader i egnahem och fritidshus omfattar räntekostnader, tomträttsavgäld, större reparationer och underhåll, smärre reparationer, försäkringsavgifter, samt kommunala taxor, såsom vatten och avlopp, renhållning och sotning.

Uppgifter om lägenheter i flerbostadshus omfattar grundhyra för hyreslägenheter, hyra för garage och bilplats samt avgifter för bostadsrättslägenheter.

5. Inventarier och hushållsvaror

Området omfattar möbler, hushållstextilier, hushållsutrustning, husgeråd, verktyg, elartiklar, trädgårdsredskap, övriga varor och tjänster för hushållsunderhåll och i förekommande fall reparationer.

6. Hälso- och sjukvård

Området omfattar sjukvårdsartiklar, läkemedel, sjuk- och tandvård samt optikvaror och optiktjänster.

7. Transport

Området omfattar inköp och hyra av fordon, reservdelar och tillbehör till fordon, drivmedel, underhåll och reparationer av fordon, andra kostnader för fordon, såsom kontrollbesiktning, körkortsutbildning och parkeringsavgifter.

Området omfattar även transporttjänster, såsom järnvägsresor, inrikes och utrikes flygresor, inrikes och utrikes båtresor, taxi, lokaltrafik, flyttning samt långfärdsbuss.

8. Post och telekommunikationer

Området omfattar både varor och tjänster.

9. Rekreation och kultur

Området omfattar

  • audiovisuell och fotografisk utrustning, såsom TV, datorer, kameror,
  • andra varor för rekreation och fritid, såsom båtar, musikinstrument, sport- och friluftsartiklar,
  • rekreationstjänster och kulturella tjänster, såsom inträdesbiljetter, motion,
  • TV-licens, lotteri, tips, toto,
  • tidningar, böcker, skrivmaterial och
  • paketresor.

Området omfattar även reparation och service av ovan nämnda varor.

10. Utbildning

11. Restauranger och logi

Området omfattar vin, sprit, öl och förtäring utanför hemmet samt logitjänster.

12. Diverse varor och tjänster

Området omfattar varor och tjänster inom personlig hygien, försäkringar, finansiella tjänster, omsorgstjänster, varor för personligt bruk samt övriga tjänster, såsom juristtjänster, annonser och begravning.

Området omfattar även reparationer av ovan nämnda varor.


Denna författning träder i kraft den 1 december 2016, då myndighetens föreskrifter SCB-FS 2014:26 om uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex upphör att gälla.