Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2016:07

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till Försäljningsstatistik;

Publicerad: 2016-02-25

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Företag som valts ut med statistiska metoder ska lämna uppgifter till statistik om försäljning. De branscher som omfattas av undersökningen är SNI 47.11 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak, SNI 47.19 Annan detaljhandel med brett sortiment, SNI 47.26 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror, SNI 47.3 Specialiserad detaljhandel med drivmedel och SNI 47.8 Torg- och marknadshandel.

2 § De uppgifter som ska lämnas avser bakgrundsvariabler om företaget och nettoomsättning för livsmedel fördelat på varugrupper enligt vad som framgår av bilaga 1, variabelförteckning. De specifika variablerna utgår från respektive bransch.

3 § Uppgifterna ska avse omsättningen under det närmast föregående kalenderåret. Om företaget har haft brutet räkenskapsår ska uppgifterna avse den räkenskapsperiod som avslutas senast april månad det år undersökningen genomförs.

4 § De angivna uppgifterna ska lämnas till SCB efter begäran. Uppgifterna ska lämnas senast den 30 april det aktuella undersökningsåret som infaller vart tredje år. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare tidpunkt.


Denna författning träder i kraft den 10 mars 2016, då myndighetens föreskrifter SCB-FS 2013:8 om skyldighet för företag att lämna uppgifter till Försäljningsstatistik upphör att gälla.