Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2017:19

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion;

Publicerad: 2017-12-29

Statistiska centralbyråns föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion beslutade den 5 december 2017.

1 § Uppgifter om industrins varuproduktion ska lämnas till SCB av företag som bedriver verksamhet inom avdelning B och C enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.

2 § Uppgifter ska lämnas senast den 20 februari varje år och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter ska lämnas vid en senare tidpunkt.

3 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med beteckningen Industrins varuproduktion (bilaga 1). I blankettens avdelning 3.1 och 3.2 ska industriverksamheten fördelas på varunummer. De för året gällande varunumren återfinns på internetadressen www.scb.se/ivp under rubriken "Aktuella varunummer 2017".


Denna författning träder i kraft den 26 januari 2018, då myndighetens föreskrifter (SCB-FS 2016:29) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion upphör att gälla.