Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2018:06

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn;

Publicerad: 2018-03-01

Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn; beslutade den 27 februari 2018.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik om forskning och utveckling ska på begäran lämnas till SCB senast den 19 april varje jämnt år.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketter med beteckning 811 enligt bilaga. Uppgifterna ska avse förhållandena under närmast föregående räkenskapsår.

3 § Uppgifter om framtida förhållanden och övriga upplysningar (avsnitt D, och E) lämnas frivilligt. Samtliga uppgifter får uppskattas.

4 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som anges i 1§.


Denna författning träder i kraft den 15 mars 2018, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2016:3) om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn upphör att gälla.