Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2019:11

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnader;

Publicerad: 2019-03-21

beslutade den 5 mars 2019.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 691/2011 av den 6 juli 2011 om europeiska miljöräkenskaper, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 538/2014 av den 16 april 2014.

2 § Uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnader skall på begäran lämnas till SCB senast den 26 april eller den senare tidpunkt som SCB bestämmer. Uppgifterna skall lämnas av företag som utvalts med statistisk metod. Samordnat urval (SAMU) görs bland företag inom branscherna gruv- och mineralindustri, tillverkningsindustri samt el-, gas-, hetvattenförsörjning och vattenförsörjning (SNI 10-41, exklusive SNI 37).

3 § De uppgifter som skall lämnas avser 1. investeringar vars syfte huvudsakligen är miljöskydd, fördelat på utsläppsbehandlande samt utsläppsförebyggande investeringar, 2. löpande kostnader för miljöskydd, fördelat på interna kostnader samt köpta tjänster. Miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnader för miljöskydd skall redovisas uppdelade på sex miljöområden (Luft, Vatten, Avfall, Biodiversitet och landskap, Mark och grundvatten samt Övrigt) utifrån den internationella CEPA-klassificeringen. Hur uppgifterna ska redovisas framgår närmare av bilagan.

4 § Uppgifter om miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnader för miljöskydd skall lämnas varje år och avse föregående år. __________

Denna författning träder i kraft den 27 mars 2019, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2002:3) om uppgifter till statistik över företags miljöskyddskostnader upphör att gälla.