Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:28

SCB:s föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Publicerad: 2020-12-14

beslutade den 8 december 2020. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1776 av den 9 oktober 2019 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 

2 § Uppgifter om industrins varuproduktion ska lämnas till SCB av företag som bedriver verksamhet inom SNI 05-33 eller inom SNI 38.320 enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. 

3 § Uppgifter ska lämnas senast den 20 februari varje år och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter ska lämnas vid en senare tidpunkt. 

4 § De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med beteckningen Industrins varuproduktion (bilaga). De för året gällande varunumren återfinns på internetadressen www.scb.se/ivp under rubriken "Aktuella varunummer 2020". 

Denna författning träder i kraft den 25 januari 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2019:27) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar
JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Christina Thörne
(Avdelningen för Ekonomisk statistik)