Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2020:06

Föreskrifter om ändring i Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:22) om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg;

Publicerad: 2020-02-11

beslutade den 21 januari 2020.

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att rubriken till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2018:22) om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal och landstingskommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om alternativa utförare av kommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg

1 § Denna föreskrift ska tillämpas på uppgiftsskyldigheten till SCB:s statistik om alternativa utförare av kommunal verksamhet inom skola, vård och omsorg.

2 § Kommuner och regioner ska på begäran av SCB lämna uppgifter rörande alternativa utförare av verksamhet inom skola, vård och omsorg som är finansierade av kommunen eller regionen. Uppgifterna ska lämnas till SCB.
__________

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2020.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Jacob Pelgander (Avdelningen för nationalräkenskaper)

SCB-FS 2018:22