Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:15

Statistiska centralbyråns föreskrifterom kommunens skyldighet att lämna uppgifter tillstatistik om ny-, till- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt rivning av flerbostadshus;

Publicerad: 2021-04-28

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Kommunen ska varje månad lämna uppgifter till SCB om bygglov för nybyggnad och tillbyggnad av bostäder och lokaler.

     Uppgifterna ska lämnas senast den 15:e i månaden efter den månad som bygglovet har beviljats.

     De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten med benämning Statistikblankett för bygglov: Ny- och tillbyggnad av bostäder och lokaler (bilaga 1). 

2 § Kommunen ska varje månad lämna uppgifter till SCB om bygglov för ombyggnad/ändrad användning av flerbostadshus och lokaler där antal lägenheter ändras, specialbostäder ändras till ordinarie bostäder eller ordinarie bostäder ändras till specialbostäder.

     Uppgifterna ska lämnas senast den 15:e i månaden efter den månad som bygglovet har beviljats.

     De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten Statistikblankett för bygglov: Ombyggnad/ändrad användning av flerbostadshus och lokaler som berör lägenheter (bilaga 3). 

3 § Kommunen ska varje månad lämna uppgifter till SCB om rivning av flerbostadshus. Uppgifterna ska lämnas för flerbostadshus som kräver rivningslov.

     Uppgifterna ska lämnas senast den 15:e i månaden efter den månad som rivningsarbetet påbörjats eller startbesked beviljats.

     De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten Statistikblankett för rivning: Rivning av flerbostadshus (bilaga 5). 

4 § För ny- och tillbyggnad av bostäder och lokaler ska uppgifter lämnas om år och månad då det egentliga byggnadsarbetet påbörjades eller startbeskedet beviljades. Uppgifter ska även lämnas om år och månad för färdigställandet av ny- eller tillbyggnationen.

     Uppgifterna enligt första stycket första meningen ska lämnas senast den 15:e i månaden efter den månad som arbetet påbörjades. Uppgifterna enligt första stycket andra meningen ska lämnas senast den 15:e i månaden efter månaden för färdigställandet.

     De uppgifter som ska lämnas framgår av blanketten Förteckning: Bygglov för ny- och tillbyggnad av bostäder och lokaler (bilaga 2). 

5 § För ombyggnad/ändrad användning av flerbostadshus och lokaler där nettoförändringen av antal lägenheter ändras ska uppgifter lämnas om år och månad då byggnadsarbetet påbörjades. Uppgifter ska även lämnas om år och månad för färdigställandet av ombyggnationen/ändrad användning.

      Uppgifterna enligt första stycket första meningen ska lämnas senast den 15:e i månaden efter det kvartal som arbetet påbörjades. Uppgifterna enligt första stycket andra meningen ska lämnas senast den 15:e i månaden efter det kvartal som arbetet färdigställdes.

     De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketten Förteckning: Bygglov för ombyggnad/ändrad användning av flerbostadshus och lokaler som berör lägenheter (bilaga 4). 

6 § För rivning av flerbostadshus ska uppgifter lämnas om år och månad då rivningsarbetet påbörjades.

     Uppgifterna ska lämnas senast den 15:e i månaden efter det halvår som rivningsarbetet påbörjades.

     De uppgifter som skall lämnas framgår av blanketten Förteckning: Rivningslov för flerbostadshus (bilaga 6). 

7 § Om tid som avses i denna författning infaller på en lördag eller en söndag avses i stället föregående vardag som inte är lördag. 

8 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta om att de begärda uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som följer av 1–7 §§. 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2021, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2011:23) om kommunens skyldighet att lämna uppgifter till statistik om ny-, till- och ombyggnad av bostäder och ny- och tillbyggnad av lokaler samt rivning av flerbostadshus upphör att gälla.  

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE (Generaldirektör)

Mikael Schöllin (Regioner och miljö)