Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:19

Medlingsinstitutets föreskrifter om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom kommunal sektor;

Publicerad: 2021-05-19

Hämta föreskriften:

beslutade den 11 maj 2021. 

Medlingsinstitutet föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter till konjunkturstatistik om löner för anställda inom kommunal sektor, avseende förhållandena under varje kalendermånad årligen, ska på begäran lämnas av kommuner och regioner till Statistiska centralbyrån (SCB) senast den tjugofemte dagen i närmast efterföljande månad. 

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogade variabelförteckningar, bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. 

3 § Om det finns särskilda skäl, får SCB besluta att uppgifter får lämnas vid en senare tidpunkt. 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2021, då Medlingsinstitutets föreskrifter (SCB-FS 2011:14) om uppgifter till konjunkturstatistik om löner inom kommunal och landstingskommunal sektor upphör att gälla. 

På Medlingsinstitutets vägnar 

IRENE WENNEMO (Generaldirektör)

Per Ewaldsson (Chefsjurist)