Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:28

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödsel;

Publicerad: 2021-10-15

beslutade den 12 oktober 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter om försäljning för användning inom Sverige ska lämnas av näringsidkare som bedriver produktion, import eller försäljning av mineral­gödsel­medel för användning inom yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk.

2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilagan till denna författning.

3 § SCB får besluta att uppgifter som framgår av bilagan får undantas från uppgiftslämnarskyldighet.

4 § Uppgifterna ska avse den period, från 1 juli till 30 juni, som föregår den månad då uppgifterna lämnas. Uppgifterna ska ha inkommit till Statistiska centralbyrån senast den 15 januari året efter slutet av den period uppgifterna avser.

5 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid ett senare tillfälle. 

Denna författning träder i kraft den 1 december 2021. 

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Jörgen Brewitz
(Ekonomisk statistik och analys)