Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:34

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer;

Publicerad: 2021-12-10

Hämta föreskriften:

beslutade den 7 december 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 

2 § Uppgifter om Sveriges utförsel och införsel av varor till och från EU:s övriga medlemsländer ska på begäran lämnas till SCB för produktion av statistik. Statistiken avser underlag till EU:s statistik om handel mellan EU:s medlemsländer; Intrastat. 

3 § De som ska lämna uppgifterna är sådana juridiska och fysiska personer som är registrerade för mervärdesskatt och som under en period om tolv månader har haft en införsel från dessa länder som uppgår till ett värde om minst 9 000 000 svenska kronor eller en utförsel till dessa länder som uppgår till ett värde om minst 4 500 000 svenska kronor. 

4 § De uppgifter som ska lämnas avser

   1. mottagande eller avsändande medlemsland,

   2. transaktionstyp,

   3. statistisk varukod,

   4. nettovikt i kilogram; med undantag för varukoder angivna i den av SCB   framtagna förteckningen om viktuppgifter som lämnas frivilligt,

   5. annan kvantitet än nettovikt för vissa varukoder,

   6. fakturerat värde i svenska kronor för redovisade varuposter,

   7. ursprungsland, och

   8. partner-id.

     Uppgifterna enligt första stycket 7 och 8 gäller bara vid utförsel ur Sverige. 

5 § Uppgifterna enligt 4 § ska lämnas senast den tionde arbetsdagen i varje kalendermånad och avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden.

     Uppgifterna ska lämnas från och med den månad värdet av utförsel eller värdet av införsel uppnår de belopp som anges i 3 §. Uppgifterna ska lämnas i elektronisk form. 

6 § Om det finns särskilda skäl, får SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som anges i 5 §. 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2015:3) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Maria Rodriguez Hjalmarsson
(Ekonomisk statistik och analys)

SCB-FS 2022:28