Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:35

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor;

Publicerad: 2021-12-10

Hämta föreskriften:

beslutade den 7 december 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 

2 § I dessa föreskrifter har följande begrepp nedan angiven betydelse.

   1. Äganderätt: en fysisk eller juridisk person som är registrerad ägare till ett fartyg, ett luftfartyg eller en rymdfarkost.

   2. Överföring av äganderätt: överlåtelse eller finansiell leasing. Detta inbegriper överföringar i syfte att bryta upp eller skrota ett fartyg eller luftfartyg.

   3. Fartyg: sådana fartyg som avses i bilaga V avsnitt 21 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse.

   3. Luftfartyg: sådana flygplan och andra luftfartyg som avses i bilaga V avsnitt 21 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse.

   4. Rymdfarkoster: sådana rymdfarkoster som avses i bilaga V avsnitt 25 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse. 

3 § Uppgifter till statistik över Sveriges handel med andra länder avseende fartyg, luftfartyg och rymdfarkoster ska lämnas vid överföring av äganderätten från och till en fysisk eller juridisk person i en annan stat till och från en fysisk eller juridisk person i Sverige. 

4 § De uppgifter som ska lämnas enligt 3 § avser

   1. statistisk varukod,

   2. kod för partnerland,

   3. uppgifter om nettovikt och extra mängdenheter som föreskrivs i bilaga V avsnitt 21 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse,

   4. fakturerat värde i svenska kronor,

   5. transaktionstyp,

   6. ägarandel i procent,

   7. objektets namn och registreringsbeteckning.

 5 § Uppgifter till statistik över Sveriges utförsel/export till andra länder avseende förråd ombord och driftsförnödenheter ska på begäran av SCB lämnas av fysiska och juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt i Sverige och som har levererat sådana förråd eller driftsförnödenheter till fartyg eller luftfartyg. Uppgifter ska lämnas om värdet uppgår till minst det belopp som anges i 3 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2021:34) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer. Månadsvisa uppgifter ska lämnas från och med den månad värdet av leveranserna uppnår det angivna värdet. 

6 § De uppgifter som ska lämnas enligt 5 § avser

   1. kod för mottagande land, eller särskild kod för EU- respektive tredjeland enligt bilaga I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 av den 12 oktober 2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse,

   2. transaktionstyp,

   3. särskild varukod enligt bilaga V avsnitt 22 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse,

   4. nettovikt i kilogram för varor som hör till kapitel 27,

   5. fakturerat värde i svenska kronor. 

7 § Uppgifter till statistik över Sveriges handel med andra länder avseende utförsel/export och införsel/import av varor till, från och mellan offshore-anläggningar anlagda till havs utanför samtliga länders statistiska territorium ska på begäran av SCB lämnas av fysiska och juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt i Sverige och som har levererat eller mottagit varor till, från eller mellan offshore-anläggningar. 

8 § De uppgifter som ska lämnas enligt 7 § avser

   1. kod för mottagande eller avsändande land, eller särskild kod för EU respektive tredje land enligt bilaga I Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1470 av den 12 oktober 2020 om nomenklaturen avseende länder och territorier för europeisk statistik om internationell varuhandel och geografisk uppdelning för annan företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse,

   2. transaktionstyp,

   3. särskild varukod enligt bilaga V avsnitt 23 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse,

   4. nettovikt i kilogram enligt bilaga V avsnitt 23 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse,

   5. fakturerat värde i svenska kronor. 

9 § Uppgifter till statistik över Sveriges handel med andra länder avseende utförsel/export och införsel/import av elektrisk energi och naturgas ska på begäran av SCB lämnas direkt av de näringsidkare som äger eller driver det nationella överföringsnätet för elektricitet och naturgas. 

10 § Uppgifter enligt 4, 6, 8 och 9 §§ ska lämnas senast tionde arbetsdagen i varje kalendermånad, och avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden eller vid transaktioner enligt 1 § den kalendermånad äganderätten överfördes.

     Uppgifterna ska lämnas till SCB i elektronisk form enligt specifikation. SCB kan på begäran av en uppgiftsskyldig meddela tillstånd att lämna uppgifter på annat sätt. 

11 § Om det finns särskilda skäl, får SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid en senare tidpunkt än vad som anges i 10 §. 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2010:16) om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor upphör att gälla upphör att gälla.

På Statistiska centralbyråns vägnar

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Maria Rodriguez Hjalmarsson
(Ekonomisk statistik och analys)