Till innehåll på sidan

Författningsnummer: SCB-FS 2021:36

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om export fördelad efter faktureringsvaluta

Publicerad: 2021-12-10

Hämta föreskriften:

beslutade den 7 december 2021. 

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förord­ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 av den 30 juli 2020 om tekniska specifikationer och förfaringssätt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse. 

2 § Exporterande företag ska på begäran av SCB vartannat kalenderår lämna uppgifter om export av varor till tredje land, fördelade efter faktureringsvaluta. 

3 § De uppgifter som ska lämnas avser en skattad fördelning av företagets sammanlagda varuexport till icke EU-länder för ett av SCB angivet kalenderår. Uppgifterna ska fördelas efter valutaslag och varugrupp enligt artikel 5 och bilaga I del B tabell 37 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2020/1197, i dess ursprungliga lydelse. 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022, då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2010:17) om uppgifter till statistik om export fördelad efter faktureringsvaluta upphör att gälla upphör att gälla. 

På Statistiska centralbyråns vägnar 

JOAKIM STYMNE
(Generaldirektör)

Maria Rodriguez Hjalmarsson
(Ekonomisk statistik och analys)